[Csaladtortenet 2] Kutatás - Bereg, Munkács

Tamás Szucs hunatomka at gmail.com
2020. Sze. 14., H, 15:29:51 CEST


Kedves Lista,Nemigen van tapasztalatom Ukrajnában való kutatásban. Sajnos oroszul is
csak keveset tudok így az a bizonyos ág is húz…Van egy Virág László nevezetű személy aki katona orvosként Budapesten,
Pécsen , Ungváron is szolgált majd rokkantkén 1918-ban leszerelt.

„A nyugállományba helyezés napja: 1918. évi augusztus hó 1. Választott
lakhelye: Munkács.”Attila nevű fia 1919.11.01-én Munkácson született és 1978-ban Budapesten
halt meg. Az édesanyja elvileg : Neninger Amália.Sajnos dr. Virág László katonai múltján kívül semmit nem tudtam kideríteni
(Születési hely, idő, szülök neve…stb), így nemigen tudok továbblépni.
(Hungaricana, Arcanum, Myheritage, Gyászjelentések..stb. már túlvagyok.Milyen ötleteitek vannak még?Köszönöm előre is!Üdv

Szücs TamásUi: Csatolom amit tudni lehet :


*Virág László  (kb. 1873 Munkács –  kb.1925 Munkács)*

felesége: Neninger Amália

fia: Virág Attila (1919.11.01 Munkács -1978.03.30 Budapest)*1893-04-28*

a m. kir. csendörségnéi: a következő hadapród-tiszthelyetteseket:
hadnagyokká: (1893. május 1-ei ranggal) Virág Lászlót, az V. sz.
csendőr-kerület állományában;

*1908-04-29*

III. A honvéd orvosi tisztikarban: A tényleges állományban: törzsorvosokká:
1908. május 1-ei ranggal:  dr. Virág Lászlót, (3. rangszám)  a miskolczi
10. honvéd gyalogezred orvosfőnökét,

*1912-05-01*

Ö császári és apostoli királyi Felsége továbbá legkegyelmesebben kinevezni
méltóztatott: III. a honvéd orvosi tisztikarban:  a tényleges állományban :
2. osztályú főtörzsorvosokká: 1912. május 1-ei ranggal: a következő
törzsorvosokat: dr. Virág Lászlót, a budapesti honvéd helyőrségi kórháznál

*1912-1913*

Budapesti Czim- és Lakásjegyzék 1880-1928 Budapesti Czim- és Lakásjegyzék,
1913 (25. évfolyam)3. részC) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó
hatóságok és intézmények

Honvéd kórház. (IX, gyáli út 9635/a. Tel. 63—87.)

Parancsnok: dr. osikmindszenti Tamássy István, I. o. főtörzsorvos.

Beosztva: dr. Binder Emil, I. o. főtörzsorvos, dr. Szepesi Sándor, H. oszt.
főtörzsorvos, dr. Biró Ede, II. oszt. főtörzsorvos, dr. Jarinay Sándor,
törzsorvos, dr. Schürger József, törzsorvos, dr. Czékus Miklós, törzsorvos,
dr. Virág László, főtörzsorvos, dr. Pfann József, dr. Ajkay Zoltán, dr.
Magyar Lajos, dr. Simonyi Árpád, dr. Berkó Antal, dr. Hollósy Árpád, dr.
Kallós Arnold, dr. Czabalay Béla, ezredorvosok.

Osztag-parancsnok: Conradt Bezső, szdos (h. a.).  Gazd. kez. tiszt: Komócsy
Pál, százados (h. a.).

*1914 *ugyanitt már : dr. Virág László, II. o. főtörzsorvosok

*1914-03-21*

Részesittetnek: a magasabb fokozatú havidijilletéleben: 1914. évi márczius
hó 1-ével: a honvéd orvosi tisztikarban: a VII. rangosztályban:  a
következő 2. osztályú főtörzsorvosok: dr. Virág László, a budapesti honvéd
helyőrségi kórháznál

*1914-08-11*

*Honvédségi Közlöny Rendeleti Közlöny a Magyar Királyi Honvédség számára -
Személyes Ügyek, 1914 (41. évfolyam, 1-83. szám)1914-08-11 / 47. szám*

Ő császári és apostoli királyi Felsége folyó évi augusztus hó 5-én Bécsben
kelt legfelsőbb elhatározásával: dr. Virág László*) budapesti honvéd
helyőrségi kórházbeli 2. osztályú főtörzsorvost a pécsi honvéd állomás
orvosfönökévé legkegyelmesebben kinevezni méltóztatott.

/ 13591. \ IRend. sz. ^ 1914. augusztus 9. j  *) Létszám felett vezetendő a
pécsi 19. honvéd gyalogezrednél.

*1915-02-13*

Ő császári és apostoli királyi Felsége folyó évi január hó 30-án Bécsben
kelt legfelsőbb elhatározásával: az ellenség előtt tanusitott önfeláldozó
magatartása elismeréseül: dr. Virág László, 2. osztályú főtörzsorvosnak, a
101. népfelkelő gyalogdandár egészségügyi főnökének, a legfelsőbb dicsérő
elismerés tudtul adassék.

*1916-05-08*

A honvéd orvosi tisztikarban: A tényleges állományban: 1. osztálya főtörzs
orvosokká: 1916. évi május hó 1-ével: 1916. május 1-ei ranggal: a következő
2. osztályú főtörzsorvosokat: dr. Virág Lászlót, (2. « ) a pécsi honvéd
állomás orvosfőnökét

*1917-11-01*

magasabb fokozatú havidijilletékbeni: 1917. évi november hó l-ével: а VI.
rangosztályban: dr. Virág László I. osztályú főtörzsorvos

*1918-02-01*

Ő császári és apostoli királyi Felsége legkegyelmesebben adományozni
méltóztatott: a háború idején teljesített kitűnő szolgálataik
elismeréseül:  a Ferencz József-rend tiszti keresztjét a hadi
diszitménynyel: dr. Virág László, az ungvári 1. sz. tartalékkórháznál
beosztott 1. osztályú főtőrzsorvosnak

*1918-08-03*

elrendelni méltóztatott:

dr. Virág László, m. kir. 1. osztályú honvéd főtörzsorvosnak, a pécsi
bonvéd állomás orvosfőnökének, a megejtett felülvizsgálat alapján, mint
rokkant, népfölkelési szolgálatra is alkalmatlannak, nyugállományba
helyezését \ (Legf. elh.: 1918. julius 17. — 18460/eln. sz. 1918. julius
27.);

A nyugállományba helyezés napja: 1918. évi augusztus hó 1. Választott
lakhelye: Munkács.

*A harmadik típusú ápoló intézmény a honvéd-kórház volt, amelynek feladata
a betegápoláson túl az egyévi önkéntes honvéd-segédorvos helyettesek és a
csapatok sebesültvivõinek, ápolóinak kórházi gyakorlati kiképzése volt. Az
új honvédkórház létesítését miniszteri engedélyhez kötötték, általában
maximálisan 60 ágy férõhellyel rendelkeztek. Parancsnoka egy törzs-orvosi
rangban álló katonaorvos volt, aki egyben az adott honvédségi állomás
orvos-fõnöki teendõit is ellátta. 1896 és 1911 között nyolc honvéd-kórház
létesült (Debrecen, Sziszek, Szeged, Marosvásárhely, Munkács, Nyitra, Pécs,
Zágráb).*

*1918-08-22*

Szatmári Hírlap 1902-1919 Szatmári Hírlap, 1918. július-december (27.
évfolyam, 27-51. szám)1918-08-22 / 34. szám

Orvosi kirendelés. A kassai honvédkerületi parancsnokság az állandó vegyes
felülvizsgáló bizottságba Szatmárra dr. Virág László 1. oszt. főtörzs
orvost rendelte ki Munkácsról.

*Hadügyi tekintetben egész B. a munkácsi 65-ik sz. hadkiegészítő és a
kassai hadtestparancsnokság, a munkácsi 11. sz. honvédgyalogezred, a kassai
5. honvédhuszár-ezred I. osztályához van beosztva; alakítja a 34. sz. I. és
a 130. sz II. oszt. népfölkelési zászlóaljat s a kassai 5. népfölkelő
huszár-osztályhoz csatlakozik; állandó vegyes felülvizsgáló bizottság a
Szatmár-Németiben van.*

*1918-09-28 *

*Honvédségi Közlöny Rendeleti Közlöny a Magyar Királyi Honvédség számára -
Személyes Ügyek, 1918 (45. évfolyam, 127-188. szám)1918-09-28 / 137. szám*

Helyesbítések.

A folyó évi 15. számú Rendeleti Közlöny (Személyes ügyek) 353. -lapoldalán
a felülről számított 8. és 9. sor (dr. Virág László 1. osztályú
főtörzsorvos Ferencz József rend tiszti kereszttel történt kitüntetése)
törlendő.

Ugyazon lapoldalon az alulról számított 10. és 11. sor közé mint uj sor
felveendő: «dr. Virág László, az ungvári 1. sz. tartalékkórháznál beosztott
1. osztályú főtörzsorvosnak,».

( 23598. \ I ^ sz. 1918

*Honvédségi Közlöny Rendeleti Közlöny a Magyar Királyi Honvédség számára -
Személyes Ügyek, 1914 (41. évfolyam, 1-83. szám) 1914-03-21 / 12. szám*

*1925*

ELESETT ÉS SEBESÜLT HŐSEINK A NAGY HÁBORÚBAN (Hadirokkant-gondozó hivatalok
iratai a Kárpátaljai Állami Levéltárban) (1919–1944) A II. Rákóczi Ferenc
Kárpátaljai Magyar Főiskola Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi
Kutatóközpontjának tudományos kiadványaMunkácsi Járás:

1964- Levéltári szám - VIRÁG LÁSZLÓ hadirokkant nyugdíjára vonatkozó
iratok. *1925*


További információk a(z) csaladtortenet levelezőlistáról