[Csaladtortenet 2] megyei levéltárak beolvadása a MOL-ba

"Dr. Balás István" balpista at balpista.hu
2012. Ápr. 14., Szo, 13:17:20 CEST


Kedves Zsuzsi!
Az önkormányzati törvény (1990. évi LXV. törvény) meghozatalát követően 
indult el az a folyamat, amelyben az állam az 1945-1990 között 
begyűjtött állami vagyon és az ezzel járó tulajdonosi-üzemeltetői 
felelősség nagy részétől meg kívánt szabadulni.
Kétféle önkormányzat jött létre:
1. települési (községi, városi, fővárosi kerületi, végül fővárosi) 
önkormányzat, és
2. megyei önkormányzat.

A volt állami vagyon túlnyomó részét a települési (községi, városi, 
fővárosi kerületi, végül fővárosi) önkormányzatok kapták meg.

Az említett törvény konkrétan így rendelkezett:

*107. §* (1) Az állam tulajdonából az önkormányzatok tulajdonába kerülő 
vagyontárgyak köre a 
következő:^<http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=12627.572693#foot246> 


/a)/ az önkormányzat közigazgatási területén levő ingatlanok, erdők és 
vizek törvényben meghatározott köre;

/b)^<http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=12627.572693#foot247> 
/ a tanácsok által alapított és a tanácsok felügyelete alatt álló 
közüzemi célra alapított állami gazdálkodó szervezetek — ideértve a 
fővárosi és megyei gyógyszertári központokat is —, továbbá a 
költségvetési üzemek vagyona és az e szervezetekből átalakuló gazdasági 
társaságokban az államot megillető vagyonrész;

/c)/ a lakossági szükségleteket kielégítő közművek építményei, vonalas 
létesítményei, berendezései a település belterületi határán belül, az 
állam kizárólagos tulajdonába tartozó létesítmények kivételével;

/d)/ a tanácsok kezelésében, illetőleg tulajdonosi irányítása alatt álló 
oktatási, kulturális, egészségügyi, szociális, sport és egyéb 
intézmények vagyona;

/e)/ a tanácsi, illetőleg a tanácsi ingatlankezelő szervek kezelésében 
levő állami bérlakások;

/f)/ a középületek és a hozzájuk tartozó földek, a központi állami 
feladatokat szolgáló épületek kivételével;

/g)/ a tanács valamennyi pénzvagyona, értékpapírja és más vagyoni joga.

(2) A tanács és szervei, valamint intézményei kezelésében levő állami 
ingatlanok, erdők, vizek, — kivéve a védett természetvédelmi területeket 
és a műemlékileg védett épületeket, építményeket, területeket — pénz és 
értékpapírok, a törvény hatálybalépésének napján e törvény erejénél 
fogva a helyi önkormányzatok tulajdonába 
kerülnek.^<http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=12627.572693#foot248> 


(3)^<http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=12627.572693#foot249> 
A külön törvényben meghatározott, állami tulajdonban levő földek, erdők, 
más ingatlanok, vizek, valamint az összes természetvédelem alatt álló 
területek és műemlékileg védett épületek, építmények, területek, továbbá 
a közművek létesítményei, az (1) bekezdés /b)/ pontjában említett 
szervezetek vagyonának önkormányzati tulajdonba adásáról, az 
önkormányzat és a vállalatok közötti megosztásáról, valamint a vagyoni 
terhek rendezéséről a Kormány általános hatáskörű területi 
államigazgatási szerve dönt.

(5)^<http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=12627.572693#foot251> 
A Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve döntésével 
a helyi önkormányzat tulajdonába kerül az e törvény kihirdetése napján 
az önkormányzat belterületéhez tartozó állami tulajdonban levő föld, a 
kizárólag állami tulajdonba kerülő földek kivételével.

(6)^<http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=12627.572693#foot252> 
A több helyi önkormányzat szükségletét kielégítő közüzemi és kommunális 
vállalatok, továbbá a közművek települések közötti építményei, vonalas 
létesítményei, berendezései és a települések közötti helyi közutak — ha 
az érintett helyi önkormányzatok másként nem állapodnak meg — a Kormány 
általános hatáskörű területi államigazgatási szerve döntése alapján a 
megyei önkormányzat tulajdonába vagy az érintett települési 
önkormányzatok közös tulajdonába 
kerülnek.^<http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=12627.572693#foot253> A most utolsóként idézett (6) bekezdésből is jól látszik, hogy volt némi 
bizonytalanság, s későbbi mérlegeléstől is függött, hogy a megyei 
önkormányzatra milyen korábbi állami vagyonok működtetését bízzák. Volt 
néhány olyan állami tulajdonú vagyonelem, amelyekről annak idején úgy 
gondolták, hogy valamiért nem lehet egy-egy város tulajdonába adni 
(megyei kórház, megyei idősotthon, megyei gyógyszertári központ, megyei 
könyvtár, stb.). Az állam azonban ezektől is meg akart szabadulni, ezért 
jobb ötlet híján ezeket akkoriban a megyei önkormányzatokra bízták.

Az átadott vagyon további működtetéséhez természetesen pénz is kellett. 
A kiinduló alapelv az volt, hogy az önkormányzatoknak átadott korábbi 
állami vagyon további működtetése érdekében az állam a központilag 
beszedett adók és illetékek egy részét folyamatosan átengedi az 
önkormányzatoknak.
A települési önkormányzatok az 1990. évi C. törvényben kapott 
felhatalmazás alapján szükség esetén helyi adót is szedhetnek.
A megyei önkormányzat azonban csak látszat-tulajdonos maradt: a megyei 
önkormányzat ugyanis nem szedhetett helyi adót, ezért az államtól kapott 
vagyonok további működtetéséhez szükséges összegeket is az állami 
költségvetésből kapta. Ez a meglehetősen visszás helyzet két évtizeden 
át tartott...

A Kormány a közigazgatás átszervezése keretében átfogóan újra gondolta 
az állami és az önkormányzati feladatokat, s ezekhez tapadóan a 
települési és a megyei önkormányzatok funkcióit is. Ezekről az 
Országgyűlés 2011 végén törvényt alkotott, s ehhez tapadóan részben 
újrarendezte az egykori állami vagyon sorsát is.

A változás fő iránya a megyék esetén a korábbi állami tulajdon 
visszavétele, s jövőbeni állami működtetése. Ennek keretében többek 
között a megyei levéltárak (is) visszakerültek a megyei önkormányzat 
tulajdonából az állam tulajdonába.
Ez a tulajdonos-váltás a kutatás kérdését természetesen nem érinti.

BalásPista

2012.04.14. 0:22 keltezéssel, kzsuzsi írta:
> Kedves Listaolvasók!
>
> Ez az új rendelet számunkra hoz valami változást a kutatást illetően? Ki tud erről többet? Ez csak egy adminisztratív változás?
>
> http://kozlony.magyarorszag.hu/
> A Kormány 1107/2012. (IV. 11.) Korm. határozata a megyei levéltáraknak a Magyar Országos Levéltárba történõ beolvadásáról
> A Kormány
> 1. egyetért azzal, hogy az 1. mellékletben meghatározott megyei levéltárak 2012. május 1-jétõl a nemzeti erõforrás miniszter irányítása alá, 2012. május 31-i megszûnési dátummal a Magyar Országos Levéltárba beolvadásra kerüljenek, és feladataikat az átvevõ intézmény 2012. június 1-jétõl Magyar Nemzeti Levéltár néven lássa el;
> 2. felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert és a nemzeti erõforrás minisztert, hogy a megyei levéltárak átadás-átvételérõl szóló megállapodásokat megkössék;
> Felelõs:	közigazgatási és igazságügyi miniszter nemzeti erõforrás miniszter
> Határidõ:	2012. április 30. 3.	felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a közigazgatási és igazságügyi miniszter és a nemzeti erõforrás miniszter
> bevonásával az 1. pont végrehajtásához kapcsolódó elõirányzat-átcsoportosításra vonatkozó elõterjesztést készítse el és gondoskodjon annak a Kormány részére történõ benyújtásáról.
> Felelõs:
> Határidõ:
> nemzetgazdasági miniszter közigazgatási és igazságügyi miniszter nemzeti erõforrás miniszter 2012. április 30.
>
> Köszönöm  a válaszokat!
> Üdv.
> Zsuzsi
>
>
>    ==  ==  ==  ==  ==
> Támogatott csatolmányok:gif, jpeg, gif, png, pdf; Max. méret: ~2,4 MB
> _____________________________________________________________________________
> levelező lista honlap: http://levlista.theka.hu/mailman/listinfo/csaladtortenet
> Levlista fórum: http://levlista.theka.hu/csaladtortenet/smfor/További információk a(z) csaladtortenet levelezőlistáról