[Csaladtortenet 2] megyei levéltárak beolvadása a MOL-ba

_R-Istvan-Mögling(eu) R.Istvan.moegling at rakovszky.eu
2012. Ápr. 14., Szo, 14:05:19 CEST


Kedves Pista!

Azt hiszem nincs teljesen igazad az utolsó mondatoddal:
"Ez a tulajdonos-váltás a kutatás kérdését természetesen nem érinti."

Szerintem, ha minden levéltár a Magyar Nemzeti Levéltár része, akkor egységesek lesznek a kutatási szabályok, nem rendelkezhetnek a helyi levéltárak kényük-kedvük szerint.
Így nem százféle szabályzatot kell majd megtanulnunk, adott esetben százötven információ-hely közül megtalálnunk az illetékeset, hanem egységesen, és ha minden jól lesz megszervezve, akkor egy telefonszámon lehet megérdeklődni, hogy a tervezett kutatói utazás dátumakor nincs-e valami megszorítás ott ahova indulunk.

De ha jól emlékszem, akkor Reisz T. Csaba felmentése után ennek a megszervezése lett a feladata. Így remélem ő lesz majd a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatója.

Üdv.
István

If something is worth doing, it is worth doing it well.

Strive for excellence, not for perfection.
But be aware of the supporters of mediocrity. 
They will attack you because they are afraid of excellence in any form.

Ha valamit érdemes csinálni, érdemes azt jól csinálni.

- * - A IV. Családkutatói Találkozó elöadásainak elérhetösége: www.rakovszky.net - * -

- * - A Rakovszky család honlapja / Web-site of the family Rakovszky / Website der Familie Rakovszky:  www.rakovszky.eu  - * -


-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: csaladtortenet-bounces at levlista.theka.hu
[mailto:csaladtortenet-bounces at levlista.theka.hu]Im Auftrag von "Dr.
Balás István"
Gesendet: Samstag, 2012 April 14 13:17
An: csaladtortenet at levlista.theka.hu
Betreff: [Csaladtortenet 2] megyei levéltárak beolvadása a MOL-ba


Kedves Zsuzsi!
Az önkormányzati törvény (1990. évi LXV. törvény) meghozatalát követően 
indult el az a folyamat, amelyben az állam az 1945-1990 között 
begyűjtött állami vagyon és az ezzel járó tulajdonosi-üzemeltetői 
felelősség nagy részétől meg kívánt szabadulni.
Kétféle önkormányzat jött létre:
1. települési (községi, városi, fővárosi kerületi, végül fővárosi) 
önkormányzat, és
2. megyei önkormányzat.

A volt állami vagyon túlnyomó részét a települési (községi, városi, 
fővárosi kerületi, végül fővárosi) önkormányzatok kapták meg.

Az említett törvény konkrétan így rendelkezett:

*107. §* (1) Az állam tulajdonából az önkormányzatok tulajdonába kerülő 
vagyontárgyak köre a 
következő:^<http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=12627.572693#foot246> 


/a)/ az önkormányzat közigazgatási területén levő ingatlanok, erdők és 
vizek törvényben meghatározott köre;

/b)^<http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=12627.572693#foot247> 
/ a tanácsok által alapított és a tanácsok felügyelete alatt álló 
közüzemi célra alapított állami gazdálkodó szervezetek — ideértve a 
fővárosi és megyei gyógyszertári központokat is —, továbbá a 
költségvetési üzemek vagyona és az e szervezetekből átalakuló gazdasági 
társaságokban az államot megillető vagyonrész;

/c)/ a lakossági szükségleteket kielégítő közművek építményei, vonalas 
létesítményei, berendezései a település belterületi határán belül, az 
állam kizárólagos tulajdonába tartozó létesítmények kivételével;

/d)/ a tanácsok kezelésében, illetőleg tulajdonosi irányítása alatt álló 
oktatási, kulturális, egészségügyi, szociális, sport és egyéb 
intézmények vagyona;

/e)/ a tanácsi, illetőleg a tanácsi ingatlankezelő szervek kezelésében 
levő állami bérlakások;

/f)/ a középületek és a hozzájuk tartozó földek, a központi állami 
feladatokat szolgáló épületek kivételével;

/g)/ a tanács valamennyi pénzvagyona, értékpapírja és más vagyoni joga.

(2) A tanács és szervei, valamint intézményei kezelésében levő állami 
ingatlanok, erdők, vizek, — kivéve a védett természetvédelmi területeket 
és a műemlékileg védett épületeket, építményeket, területeket — pénz és 
értékpapírok, a törvény hatálybalépésének napján e törvény erejénél 
fogva a helyi önkormányzatok tulajdonába 
kerülnek.^<http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=12627.572693#foot248> 


(3)^<http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=12627.572693#foot249> 
A külön törvényben meghatározott, állami tulajdonban levő földek, erdők, 
más ingatlanok, vizek, valamint az összes természetvédelem alatt álló 
területek és műemlékileg védett épületek, építmények, területek, továbbá 
a közművek létesítményei, az (1) bekezdés /b)/ pontjában említett 
szervezetek vagyonának önkormányzati tulajdonba adásáról, az 
önkormányzat és a vállalatok közötti megosztásáról, valamint a vagyoni 
terhek rendezéséről a Kormány általános hatáskörű területi 
államigazgatási szerve dönt.

(5)^<http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=12627.572693#foot251> 
A Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve döntésével 
a helyi önkormányzat tulajdonába kerül az e törvény kihirdetése napján 
az önkormányzat belterületéhez tartozó állami tulajdonban levő föld, a 
kizárólag állami tulajdonba kerülő földek kivételével.

(6)^<http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=12627.572693#foot252> 
A több helyi önkormányzat szükségletét kielégítő közüzemi és kommunális 
vállalatok, továbbá a közművek települések közötti építményei, vonalas 
létesítményei, berendezései és a települések közötti helyi közutak — ha 
az érintett helyi önkormányzatok másként nem állapodnak meg — a Kormány 
általános hatáskörű területi államigazgatási szerve döntése alapján a 
megyei önkormányzat tulajdonába vagy az érintett települési 
önkormányzatok közös tulajdonába 
kerülnek.^<http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=12627.572693#foot253> A most utolsóként idézett (6) bekezdésből is jól látszik, hogy volt némi 
bizonytalanság, s későbbi mérlegeléstől is függött, hogy a megyei 
önkormányzatra milyen korábbi állami vagyonok működtetését bízzák. Volt 
néhány olyan állami tulajdonú vagyonelem, amelyekről annak idején úgy 
gondolták, hogy valamiért nem lehet egy-egy város tulajdonába adni 
(megyei kórház, megyei idősotthon, megyei gyógyszertári központ, megyei 
könyvtár, stb.). Az állam azonban ezektől is meg akart szabadulni, ezért 
jobb ötlet híján ezeket akkoriban a megyei önkormányzatokra bízták.

Az átadott vagyon további működtetéséhez természetesen pénz is kellett. 
A kiinduló alapelv az volt, hogy az önkormányzatoknak átadott korábbi 
állami vagyon további működtetése érdekében az állam a központilag 
beszedett adók és illetékek egy részét folyamatosan átengedi az 
önkormányzatoknak.
A települési önkormányzatok az 1990. évi C. törvényben kapott 
felhatalmazás alapján szükség esetén helyi adót is szedhetnek.
A megyei önkormányzat azonban csak látszat-tulajdonos maradt: a megyei 
önkormányzat ugyanis nem szedhetett helyi adót, ezért az államtól kapott 
vagyonok további működtetéséhez szükséges összegeket is az állami 
költségvetésből kapta. Ez a meglehetősen visszás helyzet két évtizeden 
át tartott...

A Kormány a közigazgatás átszervezése keretében átfogóan újra gondolta 
az állami és az önkormányzati feladatokat, s ezekhez tapadóan a 
települési és a megyei önkormányzatok funkcióit is. Ezekről az 
Országgyűlés 2011 végén törvényt alkotott, s ehhez tapadóan részben 
újrarendezte az egykori állami vagyon sorsát is.

A változás fő iránya a megyék esetén a korábbi állami tulajdon 
visszavétele, s jövőbeni állami működtetése. Ennek keretében többek 
között a megyei levéltárak (is) visszakerültek a megyei önkormányzat 
tulajdonából az állam tulajdonába.
Ez a tulajdonos-váltás a kutatás kérdését természetesen nem érinti.

BalásPista

2012.04.14. 0:22 keltezéssel, kzsuzsi írta:
> Kedves Listaolvasók!
>
> Ez az új rendelet számunkra hoz valami változást a kutatást illetően? Ki tud erről többet? Ez csak egy adminisztratív változás?
>
> http://kozlony.magyarorszag.hu/
> A Kormány 1107/2012. (IV. 11.) Korm. határozata a megyei levéltáraknak a Magyar Országos Levéltárba történõ beolvadásáról
> A Kormány
> 1. egyetért azzal, hogy az 1. mellékletben meghatározott megyei levéltárak 2012. május 1-jétõl a nemzeti erõforrás miniszter irányítása alá, 2012. május 31-i megszûnési dátummal a Magyar Országos Levéltárba beolvadásra kerüljenek, és feladataikat az átvevõ intézmény 2012. június 1-jétõl Magyar Nemzeti Levéltár néven lássa el;
> 2. felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert és a nemzeti erõforrás minisztert, hogy a megyei levéltárak átadás-átvételérõl szóló megállapodásokat megkössék;
> Felelõs:	közigazgatási és igazságügyi miniszter nemzeti erõforrás miniszter
> Határidõ:	2012. április 30. 3.	felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a közigazgatási és igazságügyi miniszter és a nemzeti erõforrás miniszter
> bevonásával az 1. pont végrehajtásához kapcsolódó elõirányzat-átcsoportosításra vonatkozó elõterjesztést készítse el és gondoskodjon annak a Kormány részére történõ benyújtásáról.
> Felelõs:
> Határidõ:
> nemzetgazdasági miniszter közigazgatási és igazságügyi miniszter nemzeti erõforrás miniszter 2012. április 30.
>
> Köszönöm a válaszokat!
> Üdv.
> Zsuzsi
>
>
>  == == == == ==
> Támogatott csatolmányok:gif, jpeg, gif, png, pdf; Max. méret: ~2,4 MB
> _____________________________________________________________________________
> levelező lista honlap: http://levlista.theka.hu/mailman/listinfo/csaladtortenet
> Levlista fórum: http://levlista.theka.hu/csaladtortenet/smfor/

 == == == == ==
Támogatott csatolmányok:gif, jpeg, gif, png, pdf; Max. méret: ~2,4 MB
_____________________________________________________________________________
levelező lista honlap: http://levlista.theka.hu/mailman/listinfo/csaladtortenet
Levlista fórum: http://levlista.theka.hu/csaladtortenet/smfor/


További információk a(z) csaladtortenet levelezőlistáról