[Csaladtortenet 2] Reprint könyvekszélesválasztéka 800-2000 Ft-ig, mintegy 600 féle a Polihisztir Könyvesboltban

Temesvári Jeno jeno.temesvari at chello.hu
2013. Dec. 16., H, 11:45:35 CET


Históriaantik Könyvesház
 Kedves Listatársak! 
A Históriaantik Könyvesház kínálatát továbbitom, hátha van, aki nem ismeri, ill. talál köztük olyant, ami érdekelheti. Én azért kapom idorol- idore, mert már rendeltem tolük, de ez nyilván nem kötelezo. Valahol a hírlevelükre is fel lehet iratkozni minden egyéb kötelezettség nélkül. Hasznos lehet. Érdemes végigolvasni a kínálatot. Üdvözlettel: Jeno


   HistóriaantikKönyvesház 

       
      Kedves vásárlónk!

      Elérhetõ árú reprint könyvek (800-2000 Ft) széles választéka (mitegy 600 féle könyv) kapható a Polihisztor Könyvesboltban (Múzeum krt 17.). Megtekinthetõek a könyvespolcon.

      1. Dr. Thallóczy Lajos: Jajcza (bánság, vár és város) története 1450-1527
      2. Nagy Géza: A Skythák
      3. Nagy László: Magyar fegyverek 1630-1662
      4. Wosinsky Mór: Az õskor mészbetétes díszítésû agyagmûvessége
      5. Hampel József: Ujabb tanulmányok a honfoglalási kor emlékeirõl
      6. Rómer Flóris-Henszlmann Imre: Mûrégészeti kalauz különös tekintettel Magyarországra I-II.
      7. Békefi Remig: A Balaton környékének egyházai és várai a középkorban
      8. Könyöki József: A középkori várak különös tekintettel Magyarországra
      9. Hampel József: A bronzkor emlékei Magyarhonban I-II-III.
      10. Pulszky Ferencz: Magyarország archaeologiája I-II.
      11. Kuzsinszky Bálint: A Balaton környékének archaeologiája
      12. Acsády Ignácz: A magyar nemesség és birtokviszonyai a mohácsi vész után. 2. Régi magyar birtok-viszonyok
      13. Hampel József: Ujabb tanulmányok a rézkorról
      14. Wertner Mór: Az Árpádok családi története
      15. Wertner Mór: A magyar nemzetségek a XIV. század közepéig I-II.
      16. Szentkláray Jenõ: A dunai hajóhadak története
      17. Takács Sándor: A magyar gyalogság megalakulása
      18. Fógel József: II. Lajos udvartartása (1516-1526)
      19. Fógel József: II. Ulászló udvartartása (1490-1516)
      20. Ráth Károly: A magyar királyok hadjáratai, utazásai és tartózkodási helyei I-II
      21. Wenzel Gusztáv: Stibor vajda. Életrajzi tanulmány.
      22. Szádeczky Lajos: Iparfejlõdés és céhek története Magyarországon I-II.
      23. Pesty Frigyes: A magyarországi várispánságok története különösen a XIII. században
      24. Wertner Mór: A középkori délszláv uralkodók genealogiai története
      25. Nagy Imre-Véghely Dezsõ-Nagy Gyula: Zala vármegye története. Oklevéltár I-II.
      26. Karácsonyi János: A magyar nemzet honalapítása 896-997-ig
      27. Karácsonyi János: A magyar nemzet õstörténete 896-ig
      28. Karácsonyi János: A magyar nemzet áttérése a nyugati kereszténységre 997-1095
      29. Pesty Frigyes: Magyarország helynevei történeti, földrajzi és nyelvészeti tekintetben
      30. Schönherr Gyula: Hunyadi Corvin János 1473-1504
      31. Fraknói Vilmos: A magyar nemzet mûveltségi állásának vázlata az elsõ fejedelmek korában és a kereszténység behozatalának története
      32. Anjoukori okmánytár I-VII.
      33. Wertner Mór: Negyedik Béla király története
      34. Teleki József: Hunyadiak kora Magyarországon I-V, X-XII.
      35. Pesty Frigyes: Az eltûnt régi vármegyék. I-II.
      36. Kállay Ferenc: A magyar nemzetiségról
      37. Fejérpataky László: A királyi kanczellária az Árpádok korában
      38. Fraknói Vilmos: Magyarország a mohácsi vész elõtt
      39. Kállay Ferencz: Historiai értekezés a nemes székely nemzet eredetérõl, hadi és polgári intézeteirõl a régi idõkben
      40. Ráth Károly-Thaly Kálmán: II. Rákóczi Ferencz fejedelem emlékiratai a magyarországi háborúról 1703-tól végéig (1711)
      41. Áldásy Antal: Az 1707. évi ónodi országgyûlés története
      42. Áldásy Antal: Alsáni Bálint bibornok
      43. Pesty Frigyes: A perdöntõ bajvivások története Magyarországon
      44. Acsády Ignácz: Széchy Mária 1610-1679
      45. Fraknói Vilmos: A magyar királyi kegyúri jog Szent Istvántól Mária Teréziáig
      46. Karácsonyi János: Szt. Ferencz rendjének története Magyarországon 1711-ig I-II.
      47. Fraknói Vilmos: Werbõczi István életrajza
      48. Thallóczy Lajos: A kamara haszna (lucrum camerae) története kapcsolatban a magyar adó és pénzügy fejlõdésével
      48. Karácsonyi János: Magyarország egyháztörténete fõbb vonásaiban 970-1900-ig
      49. Angyal Dávid: Adalékok II. Rákóczi Ferencz törökországi bujdosása történetéhez
      50. Wertner Mór: Az árpádkori megyei tisztviselõk
      51. Réthy László: Az oláh nyelv és nemzet megalakulása
      52. Békefi Remig: A pásztói apátság története I-III.
      53. Áldásy Antal: A nyugoti nagy egyházszakadás története VI. Orbán haláláig 1378-1389.
      54. Takács Sándor: Régi magyar kapitányok és generálisok
      55. Wosinsky Mór: Tolna vármegye története az õskortól a honfoglalásig I-II.
      56. Pór Antal: Hunyadi János Élet- és korrajz
      57. Erdélyi László: Magyarország társadalma a XI. századi törvényeiben
      58. Hajnik Imre: A magyar bírósági szervezet és perjog az Árpád- és a Vegyes-házi királyok alatt
      59. Szabó Károly: Kún László 1272-1290
      60. Csánki Dezsõ: I. Mátyás udvara
      61. Hajnik Imre: Magyar alkotmány és jog az Árpádok alatt
      61. Gábor Gyula: A megyei intézmény alakulása és mûködése Nagy Lajos alatt
      62. Fraknói Vilmos: Szilágyi Mihály Mátyás király nagybátyja
      63. Fraknói Vilmos: Hunyadi Mátyás király 1440-1490
      64. Pór Antal: Nagy Lajos 1326-1382
      65. Jankó János: A Balaton-melléki lakosság néprajza
      66. Hunfalvy Pál: Magyarország ethnographiája
      67. Györffy István: Magyar falu, magyar ház
      68. Gindely Antal-Acsády Ignácz: Bethlen Gábor és udvara1580-1629
      69. Acsády Ignácz: A pozsonyi és szepesi kamarák. 1565-1604.
      70. Szilágyi Sándor: I. Rákóczy György és a diplomáczia
      71. Dr. Szádeczky Lajos: Báthory István lengyel királylyá választása 1574-1576.
      72. Jakab Elek: A királyföldi viszonyok ismertetése I-II.
      73. Ortvay Tivadar: Magyarország egyházi földleírása a XIV. század elején a pápai tizedjegyzék alapján feltüntetve I-II.
      74. Fejérpataky László: Magyarország városok régi számadáskönyvei
      75. Ortvay Tivadar: Magyarország régi vízrajza a XIII-ik század végéig I-II.
      76. Pap Dénes: Okmánytár Magyarország függetlenségi harczának történetéhez 1848-1849 I-II.
      77. Erdélyi László: Árpádkori társadalomtörténetünk kritikus kérdései
      78. Fraknói Vilmos: Erdõdy Bakócz Tamás élete
      79. Szilágyi Sándor: A két Rákóczi György fejedelem családi levelezése
      80. Szalay József: Városaink a tizenharmadik században
      81. Fraknói Vilmos: Vitéz János esztergomi érsek élete
      82. Dézsi Lajos: Tinódi Sebestyén 1505?-1556
      83. Erdélyi László: Szent Imre és kora
      84. Alapi Gyula: Komárom vármegye nemes családai
      85. Békefi Remig: A czikádori apátság története
      86. Szilágyi Sándor: I. Rákóczy György 1593-1648
      87. Szilágyi Sándor: II. Rákóczy György 1621-1660
      88. Karácson Imre: Török-magyar oklevéltár 1533-1789
      89. Thúry József: Török történetírók I-II.
      90. Karácson Imre: Török történetírók III.
      91. Szilády Áron-Szilágyi Sándor: Török-magyarkori állam-okmánytár I-VII.
      92. Márki Sándor: Dósa György
      93. Simonyi Ernõ: Magyar történelmi okmánytár, Londoni könyv- és levéltárakból 1521-1717.
      94. Szilágyi Sándor: Levelek és okiratok I. Rákóczy György keleti összeköttetései történetéhez
      95. Beke Antal-Barabás Samu: I. Rákóczy György és a porta. Levelek és okiratok
      96. Bontz József: Keszthely város monográfiája
      97. Kõvári László: Erdély nevezetesebb családai
      98. Karácson Imre: Evlia Cselebi török világutazó magyarországi utazásai 1664-1666.
      99. Márki Sándor: Mária Magyarország királynéja 1370-1395
      100. Thallóczy Lajos-Áldásy Antal: Magyarország melléktartományainak oklevéltára II. A Magyarország és Szerbia közti összeköttetések oklevéltára 1198-1526
      101. Ortvay Tivadar: Mária II. Lajos magyar király neje (1505-1558)
      102. Veress Endre: Izabella királyné 1519-1559
      103. Fraknói Vilmos: Pázmány Péter 1570-1637
      104. Fraknói Vilmos: Oklevéltár a magyar királyi kegyuri jog történetéhez
      105. Karácsonyi János: Békésvármegye története I-III.
      106. Fraknói Vilmos: Magyarország egyházi és politikai összeköttetései a római Szent-Székkel I-III.
      107. Korponay János: Abaújvármegye monographiája I.
      108. Szilágyi Farkas: Alsófehér vármegye történelme. Alsófehér vármegye 1848-49-ben
      109. Oláh György: Békésvármegye 1848-1849. I-II.
      110. Haan Lajos: Békés vármegye hajdana I-II.
      111. Berzeviczy Albert: Beatrix királyné 1457-1508
      112. Pór Antal: Szent István király. Történelmi tanulmány
      113. Fényes Elek: Magyarország leírása I-II.
      114. Takács Sándor-Eckhart Ferencz-Szekfû Gyula: A budai basák magyar nyelvû levelezése I. 1553-1589
      115. Egervári Ödön: Bátori Schulcz Bódog emlékiratai 1848/9-ki szabadságharczból
      116. Pór Antal: Trencsényi Csák Máté 1260-1321
      117. Ipolyi Arnold: Bedegi Nyáry Krisztina 1604-1641
      118. Karácson Imre (Szerk.): Evlia Cselebi török világutazó magyarországi utazásai 1660-1664.
      119. Szöllõsy Ferencz: Kossuth és a magyar emigratió török földön
      120. Erdélyi Gyula: Veszprém város története a török idõk alatt
      121. Szalay Ágoston: Négyszáz magyar levél a XVI. századból . 1504-1560
      122. Áldásy Antal: A Magyar Nemzeti Múzeum Könyvtárának címeres levelei I-VIII.
      123. Merényi Lajos: Herczeg Esterházy Pál nádor 1635-1713
      124. Kõvári László: Erdély története 1848-49-ben
      125. Acsády Ignácz: Magyarország Budavár visszafoglalása korában
      126. Beksics Gusztáv: A román kérdés és a fajok harcza Európában és Magyarországon
      127. Vahot Imre: Honvédek könyve. Történelmi adat-tár az 1848-ki és 1849-ki ma-gyar hadjáratból
      128. Jancsó Benedek: A román nemzetiségi törekvések története és jelenlegi állapota I.
      129. Kazinczy Gábor: Gr. Illésházy István nádor följegyzései 1592-1603 és Hídvégi Mikó Ferencz históriája 1594-1613 Bíró Sámuel folytatásával
      130. Szilágyi Sándor: A magyar forradalom története 1848- és 49-ben.
      131. Kõvári László: A magyar családi és s közéleti viseletek és szokások a nemzeti fejedelmek korából
      132. Szinnyei József: A magyarság eredete, nyelve és honfoglaláskori mûveltsége
      133. Teleki József: Hunyadiak kora Magyarországon VI.
      134. Dudás Gyula: A szabad hajdúk története a XVI. és XVII. században
      135. Id. Tirts Rezsõ: 1848-49-iki élményeim különös tekintettel a Cornides-féle szepesi Guerilla-vadászok szereplésére a szabadságharczban
      136. Ivánka Imre: Négy havi szolgálatom a magyar hadseregben 1848 junius végétõl október végéig
      137. Szilágyi Sándor: Felsõ-vadászi Rákóczy Zsigmond 1622-1652
      138. Szilágyi Sándor: A magyar forradalom férfiai 1848/9-bõl
      139. Kõvári László: Okmánytár az 1848-9-ki erdélyi eseményekhez
      140. Kretschmayr Henrik: Gritti Lajos 1480-1534
      141. Dudás Gyula: Bács-Bodrogh vármegye régészeti emlékei
      142. Szádeczky Lajos: Kornyáti Békés Gáspár 1520-1579
      143. Deák Farkas: Uzoni Béldi Pál 1621-1679
      144. Lászlófalvi Velics Antal-Kammerer Ernõ: Magyarországi török kincstári defterek I-II.
      145. Kõvári László: Erdély építészeti emlékei
      146. Szilágyi Sándor: A Rákóczyak kora Erdélyben I.
      147. Radvánszky Béla: Udvartartás és számadáskönyvek. I. Bethlen Gábor fejedelem udvartartása
      148. Szádeczky Lajos: Erdély és Mihály vajda története 1595-1601. Oklevéltárral
      149. Herman Ottó: A magyarok nagy õsfoglalkozása. Elõtanulmányok
      150. Pór Antal: Aeneas Sylvius II. Pius pápa. Élet- és korrajz
      151. Wenzel Gusztáv: Magyarország mezõgazdaságának története
      152. Szédeczky Kardoss Lajos: A székely nemzet története és alkotmánya
      153. Thaly Kálmán: Történelmi naplók 1663-1719
      154. Nagy Iván: Késmárki Tököly Imre naplója 1693. 1694. évekbõl
      155. Kis Bálint: Az Árpádok királyi vére Magyarország családaiban
      156. Egressy Ákos: Emlékeim az 1848-49-dik évi szabadságharcz idejébõl
      157. Rómer Flóris: Árpás és a móriczhidai Szent Jakabról cimzett prépostság története
      158. Kõvári László: Székelyhonról
      159. Herman Ottó: A magyar pásztorok nyelvkincse
      160. Rüstow, Wilhelm: Az 1848-1849-diki magyar hadjárat története I-II.
      161. Steier Lajos: Görgey és Kossuth. Ismeretlen adalékok az 1848-49-iki szabadságharc történetéhez
      162. Steier Lajos: Az 1849-ik - trónfosztás elõzményei és következményei. Ismeretlen adalékok az 1848-49-iki szabadságharc történetéhez
      163. Ipolyi Arnold: A deákmonostori XIII. századi román basilika
      164. Rudnay Béla: A Zsámbokréthyak - Családtörténelmi tanulmány
      165. Szilágyi Sándor: Báthory Gábor fejedelem története
      166. Steier Lajos: A tót nemzetiségi kérdés 1848-49-ben I-II.
      167. Hampel József: A régibb középkor (IV-X. század) emlékei Magyarhonban I-II.
      168. Toldy Ferencz (szerk.): Archaeologiai Közlemények I.
      169. Ipolyi Arnold (szerk.): Archaeologiai Közlemények II.
      170. Hampel József: A honfoglalási kor hazai emlékei
      171. Fraknói Vilmos: Magyarország egyházi és politikai összeköttetései a római Szent-székkel.
      A magyar királyság megalapításától a konstanczi zsinatig
      172. Zalka János: Erdélyi szászok
      173. Szalay László: Adalékok a magyar nemzet történetéhez a XVI-dik században
      174. Szalay László: Erdély és a porta 1567-1578.
      175. Csánki Dezsõ: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában I-III., V.
      178. Rudnay Béla: Ujfalussyak és Rudnayak perei a Petrõczyek ellen 1543-1591
      179. Marczali Henrik: A magyar történet kútfõi az Árpádok korában
      180. Marczali Henrik: A magyar történet kúfõinek kézikönyve
      181. Réthy László: Magyar egyetemes éremtár. Corpus Nummorum Hungariae I-II.
      182. Acsády Ignácz: Magyarország pénzügyei I. Ferdinánd uralkodása alatt 1526-64
      183. Bohdaneczky Imre: Magyarország pénz és sulyviszonyai az Anjouk alatt
      184. Erdélyi László: Magyar mûvelõdéstörténet I-II.
      185. Kõvári László: Erdély történelme I-VI.
      186. Márki Sándor: II. Rákóczi Ferencz I-III.
      187. Szûcs István: Szabad királyi Debreczen város történelme I-III.
      188. Jászay Pál: A magyar nemzet napjai a mohácsi vész után
      189. Matunák Mihály: Nagy-Surány hajdani vára történelmének vázlata
      190. Matunák Mihály: Drégely és palánk katonai szerepe a törökök alatt 1552-1593.
      191. R. Kiss István: A magyar helytartótanács i. Ferdinánd korában és 1549-1551. évi leveleskönyve
      192. Karácsonyi János: Az elsõ Lónyayak. Családtörténeti tanulmány
      193. Károlyi János: A trencséni vár. A vár története és nevezetességei
      194. Deák Farkas: Egy magyar fõúr a XVII. században. Gr. Csáky István életrajza
      195. Deák Farkas: Wesselényi Anna özv. Csáky Istvánné (sz. 1584-1649) életrajza és levelezése
      196. Mikó Imre: Erdély különválása Magyarországtól
      197. Bal Jeromos: Szepesvára története
      198. Németh Béla: Szigetvár története
      199. Ipolyi Arnold: Alsó sztregovai és rimai Rimay János államiratai és levelezése
      200. Kemény József: Erdélyország történetei tára I. 1540-1600
      201. Schustler Emilia: Magyar társadalmi és családi élet 1570-1600-ig
      202. Matunák Mihály: A magyarbéli Bosnyák-család története
      203. Herpay Gábor: Nemes családok Hajdúvármegyében
      204. Herpay Gábor: Nemes családok Debreczenben
      205. Szendrei János: Magyar viselet történeti fejlõdése
      206. Chernel Kálmán: Kõszeg sz. kir. város jelen és múltja I-II.
      207. Jakab Elek: Szabadságharczunk történetéhez. Visszaemlékezések 1848-49-re
      208. Csánki Dezsõ: Körösmegye a XV.-ik században
      209. Kuné Gyula: Egy szabadságharcos emlékiratai
      210. Garay Antal: Párisi és hazai forradalmi emlékeim 1848-1849
      211. Éble Gábor: A cserneki és a tarkeõi Dessewffy család. Genealogiai tanulmány
      212. Asbóth Lajos emlékiratai az 1848-iki és 1849-iki magyarországi hadjáratból I-II.
      213. Csoór Sándor: Bácska társadalmi élete ezer arcképpel
      214. Nagy Gyula: Magyar történelmi évkönyvek és naplók a XVI-XVIII. századokból III.
      Czegei Vass György és Vass László naplói 1659-1739
      215. Szilágyi Sándor: Görgei és fegyverletétele. Egy honvédtiszt naplójából.
      216. Thim József: A magyarországi 1848-49-iki szerb fölkelés története I-III.
      217. Egy honvéd-köztüzér élete 1848/9-ben. Történeti ön-életirás
      218. Thim József: Délmagyarország önvédelmi harcza 1848-1849-ben
      219. Gracza György: Kossuth Lajos élete és mûködése
      220. Hamvay Ödön: Damjanich János élete története és személyének nejéhez intézett leveleibõl
      221. Görgey Arthur: Életem és mûködésem Magyarországon az 1848. és 1849. években I-II.
      222. Zelizy Dániel: Debreczen sz. királyi város egyetemes leírása
      223. Éble Gábor: Az ecsedi uradalom és Nyiregyháza. Gazdaságtörténeti tanulmány
      224. Ecsedi István: A Hortobágy puszta és élete
      225. Dobieczki Sándor: Helyi-érdekû vasutaink alapítása, építése és üzlete
      226. Kandra Kabos: Bene vára a Mátrában
      227. Balogh János: Egervár története
      228. Kubinyi Miklós: Árva vára. Történelmi tanulmány
      229. Márki Sándor: Erzsébet Magyarország királynéja (1867-1898)
      230. Ethei Sebõk László: Gyöngyös és vidéke története
      231. Széll Farkas: A nagybesenyõi Bessenyey-család története
      232. Fejérpataky László: Magyar nemzetségi zsebkönyv I/1. Fõrangú családok
      233. Schönher Gyula: Magyar nemzetségi zsebkönyv I/2. Nemes családok
      234. Szokoly Viktor: Mészáros Lázár emlékiratai I-II.
      235. Bilkei Gorzó Bertalan: Szatmár vármegye nemes családjai
      236. Horváth Mihály: Magyarország függetlenségi harczának története 1848 és 1849-ben I-III.
      237. Lukinich Imre: A podmanini Podmaniczky-család története
      238. Posta Béla: Baranya az õskortól a honfoglalásig
      239. id. Görgey István: Görgey Arthur a számüzetésben 1849-1867
      240. Jakab Elek: Adatok a XI. zászlóalj történetéhez, tekintettel az erdélyi 1848-1849-ki eseményekre
      241. Lendvai Miklós: Temes vármegye nemes családjai I-II.
      242. Csabai István: A végvári magyarság és kultúrája
      243. Steier Lajos: Beniczky Lajos bányavidéki kormánybiztos és honvédezredes visszaemlékezései
      és jelentései az 1848/49-iki szabadságharcról és a tót mozgalomról
      244. Balogh János: Munkács-vár története
      245. id. Görgey István: Görgey Arthur ifjusága és fejlõdése a forradalomig
      246. Pap Dénes: A parlament Debrecenben 1849. I-II.
      247. Gelich Rikhárd: Magyarország függetlenségi harcza 1848-49-ben I-III.
      248. Szeremlei Samu: Magyarország krónikája az 1848. és 1849. évi forradalom idejérõl
      249. Szédeczky Lajos: A czéhek történetérõl Magyarországon
      250. Jerney János: A Palócz nemzet és Palócz krónika orosz és lengyel évkönyvek nyomán
      251. Jerney János: A magyarországi káptalanok és konventek mint hitelmes és hiteles helyek története
      252. Elemér Oszkár: Görgey Arthur 1848-49-ben
      253. Andric Sándor: A montenegrói fejedelemség története. A legrégibb idõtõl fogva az 1852-ik évig
      254. Szádeczky K. Lajos: Bethlen Gábor levelei Illésházy Gáspárhoz 1619-1629
      255. Kõszeghi Sándor: Nemes családok Pestvármegyében
      256. Orosz Ernõ: Heves- és a volt Külsõ-Szolnok egyesült vármegyék nemes családjai
      257. Dudás Gyula (szerk.): Bács-Bodrogh vármegye egyetemes monografiája I-II.
      258. Paganel, Camille: Szkanderbég története vagy a törökök és keresztények a tizenötödik században
      259. Iványi István: Szabadka szabad királyi város története I-II.
      260. Pap Dénes: A magyar nemzetgyûlés Pesten 1848-ban I-II.
      261. Fridrik Tamás: Bács-Bodrogh vármegye földrajzi, történelmi és statistikai népszerû leírása
      262. Jerney János: Magyar nyelvkincsek Árpádék korszakából I-II.
      263. Jerney János: Jerney János keleti utazása a magyarok õshelyeinek kinyomozása végett. 1844 és 1845.
      264. Széchy Károly: Gróf Zrínyi Miklós 1620-1664 I-V.
      265. Szilágyi Sándor: Rajzok a forradalom utáni idõkbõl. Az elsõ magyar katonai tanintézet
      266. Angyal Dávid: Késmárki Thököly Imre 1657-1705 I-II.
      267. Iványi István: A tiszai határõrvidék 1686-1750
      268. Vértessy Jenõ: Kölcsey Ferencz
      269. Éble Gábor: A Károlyi grófok nagykárolyi várkastélya és pesti palotája
      270. Thim József: A szerbek története a legrégibb kortól 1848-ig I-III.
      271. Jirecek, Josef Konstantin: A bolgárok története
      272. Bárczay Oszkár: A hadügy fejlõdésének története I-II.
      273. Andretzky József: Baranyavármegye nemesei
      274. Szádeczky Kardoss Lajos: Báthori Zsigmondné Mária Krisztierna
      275. Rohonyi Gyula: A honfoglalás története
      276. Bocsor István: Magyarország történelme különös tekintettel a jogfejlésre I-VII. (négy kötetben)
      277. Áldássy Antal: Zsigmond király és Spanyolország
      278. Jászay Pál: A magyar nemzet napjai a legrégibb idõtõl az aranybulláig
      279. Salamon Ferencz: A magyar hadi történethez a vezérek korában
      280. Századunk névváltozásai. Helytartósági és miniszteri engedélylyel megváltoztatott nevek gyûjteménye 1800-1893
      281. Gévay Antal: A budai pasák
      282. Gracza György: Az 1848-49-iki magyar szabadságharcz története I-V.
      283. Nagy Imre, Nagy Iván, Véghely Dezsõ: A zichi és vásonkeõi gróf Zichy-család idõsb ágának okmánytára I-XII.
      284. Bartal Antal: A magyarországi latinság szótára
      285. Horner István: Gyöngyös városának történeti, statisztikai és gográfiai leírása
      286. Haan Lajos: Bél Mátyás
      287. Klaic Vjekoslav: Bosznia története a legrégibb kortól a királyság bukásáig
      288. Lázár István: Alsófehér vármegye magyar népe. Etnografiai tanulmány.
      289. Bárczay Oszkár: A heraldika kézikönyve
      290. Salamon Ferencz: Salamon Ferencz kisebb történelmi dolgozatai
      291. Beksics Gusztáv: Mátyás király birodalma és Magyarország jövõje
      292. Szádeczky Kardoss Lajos: Przemysltõl Breszt-Litovszkig. Harcztéri élmények és lengyel-magyar történeti emlékek
      293. Darkó Jenõ: Bölcs Leó Taktikájának hitelessége magyar történeti szempontból
      294. Némethy Ludovicus: Series parochiarum et parochorum Archi-dioecesis Strigoniensis ab antiquissimus temporibus usque annum MDCCCXCIV
      295. Lehoczky Tivadar: Beregvármegye monographiája I-III.
      296. Thaly Kálmán: Dunántúli hadjárat 1707-ben. Hadtörténelmi tanulmány
      297. Forster Gyula (szerk.): Magyarország mûemlékei I-IV.
      299. Fejér György: A Kazarokról. A Kazarok eredete.
      300. Pintér Sándor: A Palócokról. Népismertetõ tanulmány
      301. Pesty Frigyes: A Templáriusok Magyarországon
      302. Alapy Gyula: A csallóközi halászat története
      303. Lukinich Imre: A Bethleni Gróf Bethlen-család története
      304. Deák Farkas: Forgách Zsuzsanna 1582-1632
      305. Bártfai Szabó László: Ghymesi Forgách Ferencz 1535-1577
      306. Hornyik János: Kecskemét város története, oklevéltárral I-IV.
      307. Szádeczky Lajos: Thököly erdélyi fejedelemsége
      308. Lukinich Imre: A podmanini Podmaniczky-család oklevéltára I-V.
      309. Szabó Benõ: A szepesi szászok
      310. Fejér György: A kunok eredete
      311. Jancsó Benedek: A román nemzetiségi törekvések története és jelenlegi állapota II.
      312. Gagyi Sándor: Erdély vallásszabadsága a mohácsi vésztõl Báthori Istvánig
      313. Szilágyi Sándor: Okmánytár I. Rákóczy György svéd és franczia szövetkezéseinek történetéhez
      314. Wenzel Gusztáv: A Fuggerek jelentõsége Magyarország történetében
      315. Takáts Sándor: Rajzok a török világból I-III.
      316. Kállay Ferencz: Finn-magyar nyelv
      317. Sobó Jenõ: Erdészeti építéstan. Középítéstan I-II.
      318. Barabás Samu: Zrinyi Miklós a szigetvári hõs életére vonatkozó levelek és okiratok I-II.
      319. Pesty Frigyes: A szörényi bánság és Szörény vármegye története I-III.
      320. Mocsáry Lajos: A régi magyar nemes
      321. Szilágyi Sándor: Erdélyország története tekintettel mivelõdésére I-II.
      322. Komlóssy Ferencz: Az Esztergom Fõegyházmegyei római katholikus iskolák története
      323. Demkó Kálmán: Felsõ-Magyarországi városok életérõl a XV-XVII. században
      324. Forster Gyula (szerk.): III. Béla magyar király emlékezete
      325. Albert Ferencz: Heves és Külsö Szolnok törvényesen egyesült vármegyének leírása
      326. Márki Sándor: Sarkad története
      327. Bedy Vince: A gyõri székesegyház története
      328. Karcsú Antal Arzén: Vácz város története I-IX.
      329. Bedy Vince: A Felsõörsi Prépostság története
      330. Jedlicska Pál: Kiskárpáti emlékek. Vöröskõtõl-Szomolányig
      331. Kubinyi Ferenc-Kubinyi Miklós: A felsõ-kubíni Kubínyi család története és leszármazása I-II.
      332. Jedlicska Pál: Kiskárpáti emlékek. Éleskõtõl-vágujhelyig
      333. Fraknói Vilmos: A magyar országgyûlések története I. Ferdinánd király alatt (1526-1563) I-IV.
      334. Bedy Vince: A gyõri székeskáptalan története
      335. Lendvai Miklós: Temes vármegye nemes családjai III.
      336. Jedlicska Pál: Adatok Erdõdy báró Pálffy Miklós a gyõri hõsnek életrajza és korához 1552-1600.
      337. Majláth Béla: Maylád István 1502-1550
      338. Kollányi Ferenc: A veszprémi püspök királyné-koronázási jogának története
      339. Hatvani Mihály: Magyar történelmi okmánytár, a brüsseli országos levéltárból és burgundi könyvtárból I-IV.
      340. Kollányi Ferenc: A magyar kath. fõpapság végrendelkezési jogának története
      341. Kollányi Ferenc: Esztergomi kanonokok 1100-1900
      342. Jedlicska Pál: Eredeti részletek gróf Pálffy-család okmánytárához 1401-1653 s a gróf Pálffyak életrajzi vázlatai
      343. Szávay Gyula: Gyõr. Monográfia a város jelenkoráról a történelmi idõk érintésével
      344. Villányi Szaniszló: Gyõr-vár és város helyrajza, erõdítése, háztelek- és lakossági viszonyai a XVI. és XVII. században
      345. Pados János: Szécsény Pál, kalocsai érsek életrajza
      346. Fraknói Vilmos: A szekszárdi apátság története
      347. Kõváry László: Erdélyország statistikája
      348. Reizner János: Szeged története I-IV.
      349. Erdély országának három könyvekre osztatott törvényes könyve I-IV.
      350. Scheffler János: Hám János szatmári püspök és kinevezett primás emlékiratai 1848/49-bõl
      351. Hunfalvy János: Gömör és Kishont törvényesen egyesült vármegyék leírása
      352. Matunák Mihály: Érsekújvár a török uralom alatt 1663-1685
      353. Matunák Mihály: Véghles vára
      354. Balogh János: Nagy-Kanizsa város és vidékének hadtörténelmi leírása
      355. Balogh Pál: A népfajok Magyarországon
      356. Szádeczky Lajos: A székely határõrség szervezése 1762-64-ben. Okirattárral (1761-1790)
      357. Fényes Elek: A török birodalom leirása, történeti, statistikai és geographiai tekintetben
      358. Fraknói Vilmos: II. Lajos és udvara. Történeti rajz
      359. Kollányi Ferenc: Az esztergomi érsekség pizetum joga 
      360. Bunyitai Vince: Az egyedi apátság története 
      361. Mészáros Károly: Ungvár története, a legrégibb idõktõl máig 
      362. Temesváry János: Erdély középkori püspökei 
      363. Thúry József: A magyarok eredete, õshazája és vándorlásai 
      364. Fényes Elek: Az ausztriai birodalom statisztikája és földrajzi 
      leírása I-II. 
      365. Szádeczky Lajos: Kovacsóczy Farkas levelei (1577-1594) 
      366. Dósa Dénes: A szászvárosi ev. ref. Kún-kollégium története 
      367. Éble Gábor: Az ecsedi százéves úrbéri per története 
      368. Palásthy Pál: A Palásthyak I-III. 
      369. Potemkin Ödön: Sáros vármegye leírása statistikai, földrajzi, 
      okirati és történelmi tekintetben 
      370. Rupp Jakab: Magyarország helyrajzi története I-IV. 
      371. Salamon Ferenc: Magyarország a török hódítás korában 
      372. Sarkadi Nagy Mihály: Szatmár-Németi szabad királyi város egyházi és 
      polgári történetei 
      373. Czékus Zoltán: Az 1914-18. évi világháború összefoglaló történelme 
      I-II. 
      374. Darkó Jenõ: A magyarokra vonatkozó népnevek a bizánczi iróknál 
      375. Galgóczy Károly: Pest-Pilis-Solt-Kiskun megye monographiája I-III. 
      376. Dedek Crescens Lajos: A karthausiak Magyaroszágban 
      377. Demkó Kálmán: Lõcse története I. Jog-, mû és mûvelõdéstörténeti rész 
      378. Nedeczky Gáspár: Dömös története és ujabb leírása 
      379. Bánlaky József: Magyarország 1848/49. évi függetlenségi harczának 
      katonai története I-III. 
      380. Bósz Egyed: Az egresi ciszterci apátság története 
      381. Thallóczy Lajos-Barabás Samu: A Frangepán család oklevéltára I-II. 
      382. Nagy Iván-Toldy Ferenc: Brutus János Mihály magyar királyi 
      történetíró magyar historiája 1490-1552 I-III. 
      383. Kiss Kálmán: A Szatmári Református Egyházmegye története 
      384. Podhradczky József: Chronicon Budense 
      385. Résõ Ensel Sándor: A helynevek magyarázója I-IV. 
      385. Podhraczky József: Buda és Pest szabad királyi városoknak volt régi 
      állapotjokról 
      386. Bedy Vince: A pápóci prépostság és perjelség története 
      387. Salamon Ferencz: Buda-Pest története I-III. 
      388. Zsilinszky Mihály: Csongrádvármegye története I-III. 
      389. Kunsági (Illésy György) és (Egervári) Potemkin (Ödön): Honvédvilág 
      I-II. 
      390. Hegyesi Márton: Az 1848-49-iki harmadik honvédzászlóalj története 
      391. Horváth Mihály: Huszonöt év Magyarország történelmébõl I-III. 
      392. Teleki Sándor: Garibaldi alatt 1859-ben 
      393. Márki Sándor: I. Ferenc József Magyarország királya 
      394. Jászay Pál: A gyarmati béke. A szõnyi béke 1627. 
      395. Podhradczky József: Béla király névtelen jegyzõjének idejekora s 
      hitelesége 
      396. Toldy Ferenc: Galántai gróf Esterházy Miklós munkái 
      397. Gyárfás István: A jász-kúnok története I-IV. 
      398. Szilágyi Sándor: Erdély és az északkeleti háború. Levelek és 
      okiratok I-II. 
      399. Takáts Sándor: Szegény magyarok 
      400. Hodor Károly: Doboka vármegye természeti és polgári esmértetése 
      401. Hoffmann Arnold: Az 1848-49-iki vörös-sapkás 9-ik honvédzászlóalj 
      története 
      402. Makray László: Bauer õrnagy, Bem tábornok fõhadsegédének 
      hagyományai 1848 és 1849-bõl 
      403. Budai Ferencz: Budai Ferencz polgári lexikona I-III. 
      404. Tóth-Szabó Pál: Szatmári György primás 1457-1524 
      405. Csoma József: Abauj-Torna vármegye nemes családjai 
      406. Pór Antal: Ipolyi Arnold váradi püspök élete és munkái vázlata 
      407. Lázár Gyula: A Török Birodalom története 
      408. Radvánszky Béla: Régi magyar szakácskönyvek 
      409. Szirmay Antal: Szathmár vármegye fekvése, történetei, és polgári 
      esmérete. I-II. rész. 
      410. Chobot Ferenc: A váczi egyházmegye történeti névtára I-II. 
      411. Zsilinszky Mihály: A magyarhoni protestáns egyház története 
      412. Denison György: A lovasság története a legrégibb idõktõl a jelenkorig 
      413. Ujhely Géza: A vasútügy története 
      414. Pesty Frigyes: A Szörény megyei családok 
      415. Szendrei János: Miskolcz város története és egyetemes helyirata I-V. 
      416. Thaly Kálmán: Bottyán János, II. Rákóczi Ferencz fejedelem vezénylõ 
      tábornoka. Történeti életrajz a kuruczvilág hadjárataival 
      417. Salamon Ferenc: Az elsõ Zrinyiek 
      418. Varga Geiza: Hajdumegye leírása 
      419. Nedeczky Gáspár: A Nedeczky család 
      420. Pauler Gyula: Wesselényi Ferencz nádor és társainak összeesküvése 
      1664-1671 I-II. 
      421. Hegyi József: Hazánk történelmi nevezetességû helyei és meglévõ 
      mûemlékei 
      422. Podhradczky József: Szent László királynak és viselt dolgainak 
      históriája I-II. 
      423. Gróf Széchenyi István naplói I-VI. 
      424. Kovács Ferencz: Az 1843/44-ik évi magyar országgyûlési alsó tábla 
      kerületi üléseinek naplója 
      425. Medgyesi Somogyi Zsigmond: Magyarország fõispánjainak története 
      1000-1903 
      426. Fallenbüchl Ferenc: Az ágostonrendiek Magyarországon 
      427. Nemes Nógrád Vármegyének Históriai, Geographiai és Statistikai 
      Esmertetése I-IV. 
      428. Gyürky Antal: Borászati-szótár 
      429. Pesty Frigyes: Krassó vármegye története II-IV. 
      430. Thallóczy Lajos: Raguza és Magyarország összeköttetéseinek 
      oklevéltára. A raguzai állami, a bécsi cs. és kir. titkos és egyéb 
      levéltárakban levõ okiratokból 
      431. Knauz Nándor: Kortan 
      432. Benkõ Károly: Marosszék ismertetése 
      433. Gyulai Rudolf: Komárom vármegye és város történetéhez 
      434. Gyulai Rudolf: Török világ Komárom megyében 
      435. Palugyai Imre: Magyarország történeti, földirati s állami legujabb 
      leírása II. Szabad királyi városok leírása. 1. rész: Esztergam, 
      Székes-Fejérvár, Szeged, Nagyvárad, Debreczen, Szathmár-Németi, 
      Nagybánya, Felsõ-Bánya 
      436. Reiszig Ede: Hont vármegye nemes családai 
      437. Magyarország vármegyéi és városai. Hont vármegye és Selmeczbánya 
      sz. kir. város 
      438. Karácsonyi János: Szent-Gellért, csanádi püspök, élete és mûvei 
      439. Kövendi Weress Sándor: Torda õscsaládai 
      440. Simon János: Nemesi iratok és címeres pecsétek Nógrádvármegye 
      levéltárában. 
      441. Ballagi Aladár: A magyar királyi testõrség története különös 
      tekintettel irodalmi mûködésére 
      442. Karácsonyi János: Szent Gellért csanádi püspök és vértanú élete 
      443. Mohl Antal: Gyõr eleste és visszavétele 1594-1598 
      444. Erdélyi Alajos: Barcsay Ákos fejedelemsége 
      445. Balázsy Ferenc-Szederkényi Nándor: Heves vármegye története I-IV, 
      446. Bilkei Gorzó Bertalan: Szatmár vármegye nemes családjaihoz. Pótkötet 
      447. Nagy Iván: Nógrádvármegye története az 1544-ik évig 
      448. Fábián Gábor: Arad vármegye leirása históriai, geographiai és 
      statistikai tekintetbe 
      449. Bárány Ágoston: Torontál vármegye hajdana 
      450. Gróf Teleki Sándor: Emlékeim I-II. 
      451. Csutak Kálmán: Aradi fogságom alatt írt adatok az 1848/49 évi 
      szabadságharc különösen az Erdély havasai ellen vezetett hadjáratról 
      452. Illésy János: Az 1754-55. évi országos nemesi összeírás 
      453. Asserman Ferenc: Görgei. Visszhangok a cáfolatokra 
      454. Vahot Imre: A magyar menekültek Törökországban 
      455. Hentaller Lajos: Görgey mint politikus történelmi tanulmány 
      456. Balla Gergely: Nagy-Kõrösi krónika 
      457. Fránek Dömötör: A borsmonostori apátság az Árpádok korában 
      bölcsészdoktori értekezés 
      458. Petz Lajos: A gyõri kolera-járvány 1886-ban 
      459. Weichhart Gabriella: Keresztelõ, házasság és temetés 
      Magyarországon, 1600-1630 
      460. Odrobenyák Nepomuk János: Gödöllõ hajdan és most 
      461. Wenzel Gusztáv: Magyarország bányászatának kritikai története 
      462. Hentaller Lajos: A balavásári szüret történeti rajz a kötélkorból 
      463. Karácson Imre: A Rákóczi-emigráció török okmányai 1717-1803 
      464. Hunfalvy János: Az Osztrák Birodalom rövid statisztikája 
      465. Sánta Béla: Az 1848-49-iki szabadságharc rövid története 
      466. Karácson Imre: A XI. és XII. századbeli magyarországi zsinatok és 
      azoknak a külföldi zsinatokhoz való viszonya 
      467. Szegõ Pál: Végváraink szervezete a török betelepedésétõl a 
      tizenötéves háború kezdetéig, 1541-1593 
      468. Kalocsa Róza: Az illem könyve 
      469. Hentaller Lajos: Kossuth és kora 
      470. Szentirmai Imre: Magyar csapatnemek a tizenötéves török háború 
      idején 1593-1608 
      471. Olchváry Ödön: A magyar függetlenségi harc 1848-1849- ben a 
      Délvidéken. 1 áttekintõ- és 9 csata-vázlattal 
      472. Áldor Imre: Kossuth és Perczel 
      473. Wenzel Gusztáv: A magyar és erdélyi bányajog rendszere 
      474. Novák Mihály: Zalavármegye az 1848-49. évi szabadságharczban 
      475. Balogh Pál: Fajnépességi viszonyaink az erdélyi részek körül, 
      1890-1900. években 
      476. Thallóczy Lajos: Bosnyák és szerb élet-s nemzedékrajzi tanulmányok 
      477. Kõváry László: A Millenium lefolyásának története és a millenáris 
      emlékalkotások 
      478. Szentirmai Imre: Magyar hadiszervezet a tizenötéves török háború 
      idején 1593-1608 
      479. Acsády Ignác: A magyar adózás története 1598-1604-ben 
      480. Arányi Erzsébet: Fertõzõ betegségek Magyarországon 1600-1650 
      481. Thierry Amadé: Attila. Attila fiai és utódai történelme a magyarok 
      Európába telepedéséig I-II. 
      482. Beke Lajos: A Zempléni Nemzetõrség 
      483. Jancsó Benedek: Szabadságharczunk és a Dako-román törekvések 
      484. Fehér Ipoly: Gyõr megye és város egyetemes leírása 
      485. Dudás Gyula: A bácskai nemes családok 
      486. Horváth Mihály: Gróf Nádasdy Tamás élete, némi tekintettel korára 
      487. Benkó Imre: Nemes családok Nagykõrösön 1848 elõtt leszármazási 
      táblákkal és czimerekkel 
      488. Könyves Tóth Kálmán: A gróf Degenfeld család története 
      489. Csomor Lajos: A kolozsmonostori bencés apátság és birtokai 1556-ig 
      490. Almásy Dénes: A zsadányi és törökszentmiklósi Almásy grófok 
      491. Baranyai Béla: Somogy vármegye nemes családai 
      492. Fest Aladár: Báró Dévay Pál altábornagy 1735-1800 
      493. Charles William Heckethorn: Geheime Gessellschaften, Geheimbünde 
      und Geheim lehren 
      494. Böjthe Ödön: Hunyadmegye Sztrigymelléki részének és nemes 
      családainak története, tekintettel a birtokviszonyokra 
      495. Galgóczy Károly: Nagy-Kõrös város monográphiája 
      496. Alapi Gyula: Komárom vármegye és az utolsó nemesi felkelés 
      497. Klimó Pál: A gyöngyösi evangelicus református 1876. évtõl helvét és 
      ágostai ev. egyesült protestáns egyház történetének vázrajza 
      498. Thaly Kálmán: Gróf Eszterházy Antal kurucz generális tábori könyve 
      1706-1709. Függelék Gróf Eszterházy Dániel tábornok jegyzökönyve 1708 
      499. Petri Mór: Szilágy vármegye monographiája I-VI. 
      500. Szombathy Ignác: A tirnai és beczkói Szombathy család. Beczkó rövid 
      történetével és a beczkói nemesek jegyzékével. 
      501. Horváth Mihály: Magyarország történelme I-VIII. 
      502. Szalay László: Magyarország történelme I-VI. Második kiadás 
      503. Podhradczky József: Néhai Werancsics Antal esztergami érseknek 
      példás élete 
      504. Lázár Miklós: A gróf Lázár család 
      505. Argenti Döme: Hasonszenvi utitárs rögtön támadt betegségek elhárítására 
      506. Balogh Ferenc: A magyar protestáns egyház történelem részletei a 
      reformátio korától jelenig 
      507. Botka Tivadar: Kisfaludi Lipthay Imre Bars és Hont megyék 
      alispánjának és országos törökügyi követnek emlékezete 
      508. Télfy János: Magyarok õstörténete, görög források a scythák 
      történetéhez 
      509. Lo Presti Lajos: Fontana DAngioli báró Lo Presti család család 
      nemzedék-rendje 
      510. Borovszky Samu: Csanád vármegye története 1715-ig I-II. 
      511. Bráz Béla: A nagycsepcsényi és muthnai Vladár-család története és 
      leszármazása 
      512. Szontagh Dániel: Iglói és zabari Szontagh nemzetség származási 
      története és oklevelei 
      513. Csapó Kálmán: Székes-Fehérvár története 
      514. Király István: Apácai Cseri János mûvelõdéstörténeti jelentõsége 
      515. Szokolay Hártó János: Szabadalmas Kecskemét városának történeti 
      ismertetése 
      516. Erdélyi Pál: Balassa Bálint 1551-1594 
      517. Kiss Károly: Hunyadi János utolsó hadjárata Bolgár és 
      Szerbországban 1454-ben, s Nándorfejérvár fölmentése a török 
      táboritásától, 1456 
      518. Ábel Jenõ: Egyetemeink a középkorban 
      519. Fraknói Vilmos: A hazai és külföldi iskolázás a XVI. században 
      520. Benkó Imre: Az Inárcsi Farkas család története 
      521. Czech János: Gyõr vármegye fõ-ispányairól 
      522. Szongott Kristóf: A magyarhoni örmény családok genealogiája, 
      tekintettel ezeknek egymás között levõ rokonságára, s a vezeték- és 
      keresztnevek etymologiai értelmére 
      523. Kalocsa Róza: Családi boldogság mindenrendû asszonyok és leányok 
      számára 
      524. Vass József: Hazai és külföldi iskolázás az Árpád-korszak alatt 
      525. Temesváry János: A magyar-örmény nemes családok czímerlevelei 
      526. Matunák Mihály: Korpona várkapitányai 
      527. Hamary Dániel: Komáromi napok 1849, Klapka György honvédtábornok alatt 
      528. Görgey István: A moóri csata történet-kritikai tanulmány 
      529. Galgóczy Károly: A sajó-galgóczi Galgóczy család munkácsi, ecsegi, 
      nagytályai, bilkei négy ága, a pókai Szikszay, telgedi Csanády és 
      nagyfalusi Bajza család ismertetése, nemzedékrendekkel 
      530. Dudás Gyula: A bácskai és bánsági szerbek szereplésének története, 
      1526-1711 
      531. Érdy János: Magyarországi Crouy nemzetségnek története, 
      nemzedékrende és oklevéltára 
      532. Makay Dezsõ: Visszapillantások hazánk régi igazságszolgáltatási 
      viszonyaira. Árpád korszak. Jogtörténeti tanulmány 
      534. Király János: Pozsony város joga a középkorban 
      535. Bartalos Gyula: Magyarország önállásának és függetlenségének 
      kivívása 1074 és 1075-ben a csörszárkok, mint haditényezõknek 
      felhasználása által 
      536. Czilchert Károly: Pozsony megye helyrajzi és statisztikai leírása 
      537. Makói Makay Dezsõ: A Csanád nemzetség 
      538. Karcsú Antal Arzén: A római pápák történelme szent Pétertõl korunkig 
      539. Bánlaky József: A magyarországi 1918-19. évi forradalmi mozgalmak 
      és a vörös háború története 
      540. Mészáros Károly: Kossuth levelezése a magyar szabadságharc 
      karvezéreivel, 1848-1849-ben. 
      541. Szeremlei Sámuel: A Honvédelmi Bizottmány keletkezése s a 
      forradalom kitörése 1848-ban. Adalékul Magyarország újabbkori történelméhez 
      542. Szilágyi Sándor: A magyar forradalom napjai 1849 julius elsõje után 
      543. Kemény Gábor: Nagy-Enyednek és vidékének veszedelme 1848-49-ben. 
      Történeti vázlat 
      544. Egressy Gábor: Egressy Gábor törökországi naplója, 1849-1850 
      545. Szemere Bertalan: Szemere Bertalan összegyûjtött munkái. Naplóm I-II. 
      546. Bártfai Szabó László: A Hunt-Pazman nemzetségbeli Forgách család 
      története 
      547. Békefi Remig: A káptalani iskolák története Magyarországon 1540-ig. 
      548. Kõváry László: Hunyad megye kihalt családjairól. Wertner Mór: 
      Hunyadmegye legrégibb tisztikara (XV. század végéig.) 
      549. Hegyesi Márton: Biharvármegye 1848-49-ben 
      550. Szabó György Piusz: Ferencrendiek a magyar történelemben 
      551. Brougthonnak a religióról való históriai lexicona a mellyben a 
      világ kezdetétõl fogva a mai idõig a pogányoknak, zsidóknak, 
      keresztyéneknek, mahummedanusoknak tudományok, isteni tiszteletek, 
      ceremoniájik, szokásaik, hellyeik, személlyeik, írásaik, azoknak 
      történeteikkel eggyütt, a leg-jobb írókból elõ-adattnak. I-III. darab 
      552. Vaszary Kolos: A várnai csata 
      553. Bunyitay Vince: A váradi püspökség története alapitásától a 
      jelenkorig I-IV. 
      554. Károlyi Árpád: A Dobó-Balassa-féle összeesküvés történetéhez, 1569-72 
      555. Knauz Nándor: Lányi Károly magyar egyháztörténelme I-II. 
      556. Pauer János: Az egyházi rend érdeme Magyarország történetében, 
      Árpádok idõszakától korunkig 
      557. Lukács Ödön: Nyíregyháza szabad, kiváltságolt város története I-II. 
      558. Cherrier Miklós: A magyar egyház története 
      559. Kollányi Ferenc: A magán kegyúri jog hazánkban a középkorban 
      560. Fraknói Vilmos: Váradi Péter kalocsai érsek élete 1483-1511 
      561. Szilágyi Sándor: Bethlen Gábor fejedelem kiadatlan politikai levelei 
      562. Knauz Nándor: Codex diplomaticus primatialis ecclesiae 
      Strigoniensis I-II. Az esztergomi fõegyháznak okmánytára. Az esztergomi 
      Érsekségnek Árpádkori okmányai. 
      563. Torma Károly: Késmárki Thököly Imre naplója 1676-1678. évekbõl 
      564. Knauz Nándor: A pozsonyi káptalannak kéziratai. Codices manuscipti 
      capituli Posoniensis 
      565. Dóczy József: Európa tekíntete jelenvaló természeti, míveleti, és 
      kormányi állapotjában az egész munkához Európa földképe járul magyar 
      nyelven I-XII. 
      566. Pulszky Ferenc: Tanulmányok a népvándorlás korának emlékeirõl I-II. 
      567. Hunfalvy Pál: Az oláhok története I-II. 
      568. Kossuth Lajos: Kossuth Lajos levelei Bem altábornagyhoz 1849. évi 
      márcz-jun-ig 
      569. Mészáros Lázár: Eszmék és jellemrajzok az 1848/1849-es forradalom 
      eseményei- és szereplõirõl 
      570. Dániel Gábor: A vargyasi Daniel család közpályán és a magánéletben 
      571. Dániel Gábor: A vargyasi Daniel család eredete és tagjainak rövid 
      életrajza az eredeti családi okmányok és más hiteles adatok után 
      572. Szõllõsy Kálmán: A felsõszöllõsi Szöllõsy-család krónikája 
      573. Thaly Kálmán: Késmárki Tököly Imre és némely fõbb híveinek naplói 
      és emlékezetes írásai, 1686-1705 
      574. Frankl Vilmos: Pázmány Péter levelezése I. 1605-1625. Codex 
      epistolaris Petri Pázmány Card 
      575. Csizmadia János: A Bartakovich-, Justh-, Rudnay- és 
      Rudnyánszky-családok és részben azok rokonsága 
      576. Szilágyi Sándor: Forradalmi mozgalmak Bécs, Pest, Kolosvárt 1848-ban 
      577. Gombos Ferencz Albin: Az 1437-ik évi parasztlázadás története 
      578. Lukács Béla: Az 1848-49-ki pénzügy. A forradalmi idõszak 
      pénzügyének, hitelmûveleteinek és a forradalmi kiadásoknak ismertetése 
      az eredeti számadások alapjána 
      579. Tóth Sándor: Sáros vármegye monografiája I-III. 
      580. László Károly: Napló-töredék. Az 1849-iki menekülteket, 
      internáltakat, különösen Kossuthot és környezetét illetõleg 
      Törökországban és az Amerikai Egyesült-Államokban 
      581. Ferenczy József: Pulszky Ferencz életrajza 
      582. Madarász József: Emlékirataim, 1831-1881 
      583. Korbuly Imre: A báni méltóság tekintettel a horvát-, dalmát- és 
      tótországi nem különben a szörényi, bosnyákországi, macsói, sói, orozai, 
      bronchi, kruchoi, bolgárországi, nándorfehérvári, zreberniki, jajczai, 
      szabácsi és szerémi bánságok történelmi s közjogi viszonyaira 
      584. Matolay Etele: Visszaemlékezéseim honvéd életemre 
      585. Illésy János: A Mikófalvi Bekény család leszármazása és története 
      586. Tóth Sándor: Sáros vármegye összes nemesi családjai 
      587. Pongrácz Lajos (Szerk.): Szondi-album. Drégeli emlék-lapok 
      588. Szinnyei József: Komárom 1848-49-ben. Napló-jegyzetek 
      589. Andrássy Gyula: A magyar állam fönmaradásának és alkotmányos 
      szabadságának okai I-III. 
      590. Fustel de Coulanges: Az ókori község tanulmány a görög és római 
      vallásról, jogról intézményekrõl 
      591. Halász Géza: A Budapesten uralgott járványos betegségek történelme 
      különös tekintettel a cholerára 
      592. Frankl Vilmos: Pázmány Péter és kora I-III. 
      593. Károly János: Fejér vármegye története I-V. 
      594. Szilágyi Farkas: Nagy-Enyed pusztulása 1849-ben. Korrajz 
      595. Nagy Sándor: Háromszék önvédelmi harcza 1848-49 
      596. Szedlák Mátyás: Leleplezések a magyar szabadságharcz és a magyar 
      emigráczió idejébõl, 1848-1861 
      597. Odescalchi Arthur: Emlékek Barsvármegye hajdanából 
      598. Csányi Ferenc: Adatok a pribérdi és vuchini Jankovich-család 
      történetéhez 
      599. Asbóth Lajos: A hadvezér és a hadtudomány alapelvei az újabbkori 
      hadjáratok történetével felvilágosítva I-II. 
      600. Dillesz Sándor: Barsvármegye 1686-ban 
      601. Szádeczky Lajos: Szerémi György élete és emlékirata 
      602. Friedrich Vilmos: A phosohor okozta megbetegedések. Különös 
      tekintettel a magyarországi gyufagyári viszonyokra 
      603. Say Móricz: A gyufa története 
      604. Fraknói Vilmos: Tomori Pál élete és levelei 
      605. Csorba József: Somogy vármegye ismertetése 
      606. Nagyváthy János: Magyar gazdatiszt 
      607. Margitay Gábor: Aradi vésznapok. Margitfalvi Margitay Gábor emlékiratai 
      608. Eszterházy János: Az Eszterházy család és oldalágainak leírása 
      609. Borovszky Samu, Csánki Dezsõ: Magyarország vármegyéi és városai. 
      Somogy vármegye 
      610. Eszterházy János: Az Eszterházy család és oldalágainak leírásához 
      tartozó oklevéltár 
      611. Czirbusz Géza: A délmagyarországi bolgárok ethnologiai magánrajza 
      612. Boncz Ödön: A szentgyörgyvölgyi Bakacs-család 
      613. Ifj. Palugyai Imre: Megye-rendszer hajdan és most I-IV. 
      614. Szlemenics Pál: Közönséges törvényszéki polgári magyar törvény I-IV. 
      615. Némethy Lajos: Adatok Árpádházi Boldog Margit ereklyéinek történetéhez 
      616. Ádám Gerzson: A Nagy-Kõrösi ev. ref. Fõgymnasium története 
      617. Réz László: A Drugethek és Homonna reformátiója 
      618. Barcsa János: A 17. század magyar történetirodalma 
      619. Borovszky Samu: Borsod vármegye története a legrégibb idõktõl a 
      jelenkorig I. 
      620. Salamon Ferencz: Két magyar diplomata a tizenhetedik századból 
      621. Beöthy Leó: Bankügy elmélete különös tekintettel a jegybankkérdésre 
      és hazai viszonyainkra 
      622. Beöthy Leó: Nemzetlét. Tanulmány a társadalom tudományok körébõl 
      Magyarország jelen helyzetének megvilágosítására és orvoslására 
      623. Beöthy Leó: A társadalom keletkezésérõl 
      624. Odescalchi Arthur: A Majthényiak és a Felvidék történelmi és 
      genealogiai tanulmány I. 
      625. Siculus (Darkó Jenõ): A moldvai magyarok õstelepülése, története és 
      mai helyzete 
      626. Szilágyi Ferenc: A Hóra-világ Erdélyben 
      627. Biás István: Marosvásárhely a szabadságharcz alatt. A 
      marosvásárhelyi zenélõkút mestere 
      628. Teleki Domokos: A Hóra-támadás története 
      629. Éble Gábor: A szamosujvári Verzár család 
      630. Lehoczky Tivadar: Beregmegye és a munkácsi vár 1848-49-ben 
      631. P. Szathmáry Károly: A gyulafehérvár-nagyenyedi Bethlen-fõtanoda 
      története 
      632. Horváth Mihály: Zrínyi Ilona életrajza 
      634. Kovács Lajos: A Békepárt a magyar forradalomban. Válaszul Irányi 
      Dániel röpiratára 
      635. Jakab Elek: Kolozsvár története I-III. 
      636. Jakab Elek: Oklevéltár Kolozsvár története elsõ kötetéhez I-II. 
      637. Gyárfás István: Dobó István Egerben 
      638. Gedeon Endre: Beöthy László élete és mûvei 
      639. Mikó Pál: Nõi magyar levélstilus a 17. században 
      640. Divéky Adorján: Felsõ-Magyarország kereskedelmi összeköttetése 
      Lengyelországgal, fõleg a XVI-XVII. században 
      641. Lukácsy Kristóf: A magyarok õselei, hajdankori nevei és lakhelyei 
      eredeti örmény kútfõk után I-II. 
      642. Horváth József: A nádasdi gróf Nádasdy család nádasd-ladányi 
      elsõszülöttségi könyvtárának története és ismertetése 
      643. Károly János: Oklevelek gróf Nádasdy Ferencz nádasd-ladányi 
      levéltárából a székesfehérvári országos kiállítás alkalmából 
      644. Thallóczy Lajos: Utazás a Levantéban. A keleti kereskedelem 
      története Magyarországon 
      645. Berzeviczy Albert: Válogatott beszédek 
      646. Beke Antal: Pázmány, Lippay és Eszterházy levelezése I. Rákóczy 
      Györgygyel 
      647. Szalay József, Károlyi Árpád: Nádasdy Tamás nádor családi levelezése 
      648. Gonda Béla: A magyar hajózás 
      649. Gonda Béla: Az al-dunai Vaskapu és az ottani többi zuhatag szabályozása 
      650. Györffy Lajos: Az esztergomi bazilika története és leírása. A régi 
      vár és fõszékesegyházak története, Esztergom egyéb nevezetességeinek 
      leírásával 
      651. Horvát István: Nagy Lajos, és Hunyadi Mátyás híres magyar 
      királyoknak védelmeztetések a nemzeti nyelv ügyében tekéntetes, tudós 
      Schwartner Márton úr vádjai, és költeményei ellen 
      652. Búsbach Péter: Egy viharos emberöltõ. Korrajz I-II. 
      653. Marczali Henrik: Gróf Leiningen-Westerburg Károly honvédtábornok 
      levelei és naplója, 1848-1849 
      654. Králik Lajos: Görgey Arthur. A vádaskodás szobra, reliefjei, képei 
      655. Maderspach Livius: Maderspach Károlyné tragédiája és adatok 
      Ruszkabánya történetéhez 
      656. Szalay László: Verancsics Antal összes munkái I-XII. 
      657. Ipolyi Arnold: Oláh Miklós II. Lajos és Mária királyné titkára, 
      utóbb Magyar orsz. cancellár, esztergomi érsek-primás és kir. helytrató 
      levelezése 
      658. Szádeczky Lajos: Izabella és János Zsigmond Lengyelországban 1552-1556. 
      659. Erdélyi László: Szerémi György és emlékirata. Történelmi 
      forrástanulmány 
      660. Ozorai József: Az egyházi vagy praediális nemesek és birtokuk. 
      Jogtörténelmi tanulmány 
      661. Rónai Horváth Jenõ: Magyar hadi krónika. A magyar nemzet ezeréves 
      küzdelmeinek katonai története I-II. 
      662. Bakk Endre: A Bak és Jancsó család története 
      663. Márki Sándor: Aradvármegye és Arad szabad királyi város története I-II. 
      664. Kuncz Adolf: Szombathely - Savaria - rend. tanácsu város 
      monographiája I. 
      665. Bakk Endre: Kézdivásárhely s az ottani Jancsó családok története 
      666. Márki Sándor: Arad és Zaránd vármegyék nemes családjai 
      667. Kúnos Ignác: Oszmán-török nyelvkönyv. Nyelvtan, szótár, 
      olvasmányok. Janua linguae ottomanicea 
      668. Tahy István: Tahyak és azokkal rokon családok 
      669. Kele József: A Jász-kunság megváltása 
      670. Pintér Jenõ: A históriás énekek mûvelõdéstörténeti vonatkozásai 
      671. Császár Mihály: A magyar mûvelõdés a XV. században. Antonio Bonfini 
      Rerum Hungaricarum decades-ének alapján 
      672. Szabó Oreszt: A magyar oroszokról. Ruthének 
      673. Ágoston Péter: A munkarabsága 
      674. Sréter Kálmán: Sréter Kálmán versei 
      675. Sréter János: Visszaemlékezések 
      676. Thaly Kálmán: A székesi gróf Bercsényi család I-III. 
      677. Ágoston Péter: A sztráj büntetése 
      678. Dolenecz József: Az új anyakönyvi törvény. Az állami anyakönyvekrõl 
      szóló 1894 
      679. Bartha Tamás: Szabadkõmüvesség 
      680. Boreczky Elemér: A királyi tárnokmester hivatala 1405-ig 
      681. Istóczy Gyõzõ: Istóczy Gyõzõ országgyûlési beszédei, indítványai és 
      törvényjavaslatai. 1872-1896 
      682. Balássy Ferenc: A zámi és ohati apátságok 
      683. Komáromi Ferencz: Vésznapok a Székelyföldön. Kórrajz 1848-ki 
      forradalomból 
      684. Beliczay Jónás: Marsigli élete és munkái 
      685. Fáy Ákos: A Sajómezei csata 1241 és a Fáji család õsei 
      686. Ruffy Pál: Bars vármegye gazdasági leírása 
      687. Nagy Iván: Balassa Gyarmat 
      688. Deutsch Antal: A Pesti Lloyd-Társulat 1853-1903 
      689. Szontagh Miklós: Tátrakalauz 
      690. Kléh István: A pesti forradalom története 1848-ban 
      691. Birányi Ákos: Pesti forradalom . (mártius 15-19.) 
      692. Ferdinándy Gejza: Az arany bulla. Közjogi tanulmány 
      693. Balog Szidónia: A magyarországi zsidók kamaraszolgasága és 
      igazságszolgáltatása a középkorban 
      694. Wéber Samu: Podolin város története 
      695. Molnár Viktor: Gróf Csáky Albin. Élet és jellemrajzi vázlat 
      696. Gonda Béla: A magyar tengerészet és a fiumei kikötõ 
      697. Bíró Vencel: Az erdélyi fejedelem jogköre 1571-1690 
      698. Balás Margit: A váradi kapitányság története 
      699. Matók Béla: A zsidó kérdés Nro. 2. Történelmi, társadalmi és 
      törvényes szempontból tárgyalva 
      700. Szterényi József: Az iparoktatás Magyarországon 
      701. Palatinus József: Békésvármegyei nemes családok története. Mágnás 
      családok. Harruckern-ek és örököseik. 
      702. Gálffy Ignácz: Az Országos Székely Szövetség és a Székely Nemzeti Alap 
      703. Lukácsi Kristóf: Adalékok az erdélyi örmények történetéhez 
      704. Sebetiæ Raimund: A Magyar Királyi Testõrség I. 
      705. Szádeczky Lajos: Konstantinápoly és magyar emlékei 
      706. Beregszászi Pál: A rajzolás tudományának kezdete 
      707. Panek Ödön: A selmeczbányai kir. kath. gymnasium története 
      708. Áldásy Antal: Zsigmond császár koronázása és a német zsidóság 
      megadóztatása 
      709. Lehoczky Tivadar: A beregmegyei görögszertartásu katholikus 
      lelkészségek története a XIX. század végéig 
      710. Pór Antal: Habsburgi Ágnes magyar királyné és Erzsébet 
      herczegasszony, az Árpádház utolsó sarja 
      711. Huber Alfons: Ausztria története I-III. 
      712. Lehoczky Tivadar: Munkács város uj monográfiája 
      713. Résõ Ensel Sándor: Az esküdtszék Magyarországon 
      714. Wonaszek A. Antal: A Kis-Kartali csillagda tevékenysége, 1893. 
      októbertõl-1895. októberig 
      715. Pór Antal: István Úr árvája 
      716. Melczer Jakab: Geographiai, Históriai, és Statisticai Tudósítások 
      Szepes Vármegyérõl 
      717. Beöthy Leó: A kereskedelem 
      718. Négyesy László: Beöthy Zsolt emlékezete 
      719. Szeremlei Samu: Hód-mezõ-vásárhely története I-V. 
      720. Záborszky Alajos: Az urbéri telkek örökös megváltásának terve és 
      hasznai 
      721. Almásy György: Vándor-utam Ázsia szívébe 
      722. Doby Antal: Podmanyiczky család, podmanini és aszódi báró 
      723. Vajda Emil: Kossuth Lajos élete szóban, írásban és tettben 
      724. Verhovay Gyula: Az ország urai. Elsõ ezer. 
      725. Pauler Tivadar: Büntetõjogtan I-II. 
      726. Hamvay Ödön: Damjanich levelei nejéhez 
      727. Áldásy Antal: Zsigmond király viszonya Milánóhoz és Velenczéhez 
      római útja idejében 
      728. György Endre: Emlékbeszéd Beüthy Leóról 
      729. Zsilinszky Mihály: Az 1848-i vallásügyi törvényczikk története 
      730. Kármán József: A babonáról Kardos tanító és Mihály gazda 
      731. Ferdinándy Géza: A magyar alkotmány történelmi fejlõdése 
      732. K. Nagy Sándor: A jobbágyság története Magyarországon 
      733. Borovszky Samu: Szendrõ vára 
      734. Nagy József: Nyitra megye helyírása I/3. 
      735. Földes Gyula: A marcha-magyari és gúthori Földes család genealógiája 
      736. Czeizel Gábor: Nyitra múltja és a nyitravármegyei monografia 
      737. Doby Antal: Lónyay család. Nagy lónyai és vásáros naményi gróf, 
      báró és nemes 
      738. Szentimrey Kálmán: Szentimrey és krasznik vajdai Szentimrey 
      nemzetség leszármazásának és nemzedékrendjének leírása 
      739. Melczer Jakab: A Poprád partjain fekvõ s megjegyzésre méltó némelly 
      városokról, falukról és omladékokról való 
      topographico-historico-statistical jegyzések 
      740. Hradszky József: A szepesi "Tiz-lándzsások széke" vagy a 
      Kisvármegye története 
      741. Vagner József: Adalékok a nyitrai székes-káptalan történetéhez 
      742. Csillag Gyula: Az 1869-72-iki országgyûlés. Történeti visszapillantások 
      743. Alleker Lajos: A Cilley grófok és Cilli városa 
      744. Chilkó László: A debreceni r. katolikus egyház vázlatos története 
      745. Osváth Pál: Biharvármegyében kebelezett Kis-Mária (Kismarja) 
      nagyközség és a Nagymáriai puszta leírása 
      746. Podmaniczky Frigyes: Naplótöredékek, 1824-1887. I-IV. 
      747. Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai. Szabolcs vármegye 
      748. Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai. Szatmár vármegye 
      749. Tóth Mike: Szerzetesrendek és társulatok Magyarországon 
      750. Szily Kálmán: A magyar nyelvujítás szótára. A kedveltebb képzõk és 
      képzésmódok jegyzékével 
      751. Kandra Kabos: Váradi regestrum 
      752. Kazaly Imre: A katholikus egyházjogtan kézi könyve különös 
      tekintettel Magyarország jogi viszonyaira I-II. 
      753. Jankó János: Torda, Aranyosszék, Toroczkó magyar (székely) népe. 
      Néprajzi tanulmány 
      754. Naményi Lajos: A nagyváradi nyomdászat története 
      755. Meszlényi Antal: A magyar katholikus egyház és az állam 1848/49-ben 
      756. Balogh Arthur: A törvényhozó hatalom 
      757. Jászi Viktor: Válasz a Pragmatica Sanctio és a házi törvények tárgyában 
      758. Szerencs János: A fõrendiház szervezete megvilágítva a fennálló 
      törvények, szabályok és rendeletek által 
      759. Molnár Viktor: Wlassics Gyula. Élet- és jellemrajzi vázlatok 
      760. Telkes Simon: Üvegiparunk. Ipari monographia, különös tekintettel a 
      termelésre, munkás-, vám - és külkereskedelmi viszonyokra 
      761. Csontos József: Városaink Mátyás korában 
      762. Margalits Ede: Florilegium proverbiorum universae latinitatis. 
      Proverbia, proverbiales sententiae gnomaeque classicae, mediae et 
      infimae latinitatis 
      763. Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai. Fiume és a 
      magyar-horvát tengerpart 
      764. Lázár Gyula: Az ozmán uralom története Európában I-II. 
      765. Illésy János: A magyar királyi nemes testõrség felállítása 1760-ban 
      766. Miskulin Alajos: Magyar mûvelõdéstörténeti mozzanatok Giovanni és 
      Matteo Villani krónikái alapján 
      767. Berczik Árpád: A Berczik-család nemzedékrendje magánhasználatra 
      768. Benisch Arthur: Marino Sanuto Diarii-jének magyar 
      mûvelõdéstörténeti vonatkozásai 
      769. Karlovszky Endre: Szabolcsvármegye levéltárának mohácsi vész elõtti 
      oklevelei 
      770. Soltész Gyula: Az 1494. és 1495. évi királyi számadások 
      mûvelõdéstörténeti vonatkozásai 
      771. Kollányi Ferenc: Visitatio Capituli E.M. Strigoniensis anno 1397 
      772. Groszmann Malvina: Bártfa város 1418-1444-iki számadáskönyvei 
      mûvelõdéstörténeti szempontból 
      773. Meliórisz Béla: A heraldika körébõl. Függelékül sárosvármegyei 
      nemes családok czímere 
      774. Beregszászi Pál: A tárgyaknak a látszás tudománya szerinti 
      ismertetése és rajzolása 
      775. Fraknói Vilmos: A magyar nemzet története I-III. Házi könyvtár IX-XI. 
      776. Király Pál: Ulpia Trajana Augusta Colonia Dacica 
      777. Király Pál: Apulum. Gyulafehérvár az ó-korban. Gyulafehérvár 
      története I. 
      778. Szepesi emlékkönyv a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 1888. 
      augusztus 23-28-án Tátrafüreden tartott XXIV. vándorgyûlésének alkalmából 
      779. Szádeczky Lajos: Fogaras vára és uradalma és történeti emlékei 
      780. Wéber Samu: Nedeczvára 
      781. Hornyik János: Pusztaszer a honalapító magyar nemzet elsõ 
      törvényhozási közgyûlése színhelyének története 
      782. Boleman István: A balaton parti fürdõk és üdülõhelyek leírása 
      783. Thaly Kálmán: Ocskay László, II. Rákóczi Ferencz fejedelem 
      brigadérosa és a felsõ-magyarországi hadjáratok 1703-1710. I-II. 
      784. Persián Kálmán: A lengyelfalvi Orbán bárók családtörténeti tanulmány 
      785. Acsády Ignácz: A karloviczi béke története 1699 
      786. Szentkláray Jenõ: Mercy kormányzata a Temesi bánságban újabb 
      részletek Délmagyarország XVIII. századi történetéhez 
      787. Carolus Wagner: Collectanea genealogico-historica illustrium 
      Hungariae familiarum I-IV. 
      788. ifj. Kubinyi Miklós: Bethlenfalvi gróf Thurzó György levelei 
      nejéhez Czobor-Szent-Mihályi Czobor Erzsébethez I-II. 
      789. Tarnóczy Gusztáv: A nyitrai választás 
      790. Király Pál: A markoman háborúk 
      791. Horvát Sándor: Okmánytár a piaristák Sz. László királyról czimzett 
      nyitrai kollegiumának történetéhez, 1698-1849. I. 
      792. Szentkláray Jenõ: Száz év Dél-Magyarország ujabb történetébõl tekintettel a III. Károly és Mária Terézia korabeli elõzményekre 
      793. Bodor Antal: Temesvár és Délmagyarország múltja, jelen közállapotai 
      és turistikai leírása az Alduna útikalauzával 
      794. Király Pál: Dáczia története 
      795. Vágó Ferenc: A Gyöngyösi Kath. Községi Nagygymnasium története 1634-tõl 1895-ig 
      796. Parecz István: Arad-megye és Arad-város ismertetése 
      797. Demkó Kálmán: A szepes-szombati krónika 
      798. Éble Gábor: A Harruckern és a Károlyi család, genealógiai tanulmány 
      799. Horvát István: Magyar ország gyökeres régi nemzetségeirõl 
      800. Szalay József-Baróti Lajos: A magyar nemzet története I-IV. 
      801. Thaly Kálmán: Bottyán János vezénylõ tábornok levelezései s más emlékezetreméltó iratok, 1685-1716 
      802. Findura Imre: Rima-szombat szabadalmas város története 
      803. Füredi János: A szentgyörgyi kegyes tanitórendi ház és templom története 
      804. Visegrádi János: A podolini piarista rendház története (1642-1702) 
      805. Münnich Sándor: Igló királyi korona- és bányaváros története 
      806. Szilágyi Ferencz: Zilah történelmébõl 
      807. Thaly Kálmán: Nagy-szombati harc 
      808. Thaly Kálmán: A báró Orlay s gróf Serényi család 
      809. Hellabrant Árpád: Magyarországi vonatkozású õsnyomtatványok 
      810. Csõsz Imre: A kegyes-tanító-rendiek Nyitrán. Magyar mûveltségtörténelmi rajz nyolc képpel 
      811. Szilágyi István: Máramaros vármegye egyetemes leírása 
      812. Pauler Tivadar: A budapesti magyar kir. Tudomány-Egyetem története I. 
      813. Hajnik Imre: Magyarország az Árpád-királyoktól az õsiségnek megállapításáig és a hûbéri Európa 
      814. Hellebronth Kálmán: A magyar testõrség névkönyve 1760-1918 
      815. Lehotzky (András): Stemmatographia nobilium familiarum regni Hungariae ... I-II. 
      816. Kenessey Béla: Károlyi-emlékkönyv 
      817. Karácson Imre: Szent Imre herczeg. Élet- és jellemrajz 
      818. Bunyitay Vince: Szent László király emlékezete 
      819. Soulavy Ottokár: A vasúti biztosító berendezések 
      820. Zsilinszky Mihály: A magyar országgyûlések vallásügyi tárgyalásai a reformátiotól kezdve I-IV. 
      821. Apor Péter: Metamorphosis Transylvaniae azaz Erdélynek változása 
      822. Bojnicic Iván: Az oklevélhamisitás a középkorban különösen Magyarországon és társországaiban 
      823. Mohl Adolf: Lövõ története
      824. Pauler Tivadar: Adalékok a hazai jogtudomány történetéhez
      825. Keményfy K. Dániel: Vaszary Kolos: 1855-1905
      826. Munkácsi Bernát: Árja és kaukázusi elemek a finn-magyar nyelvekben
      827. Balog Elemér: Az eltünés és a holttányilvánitás a magyar és a német jogban különös tekintettel a magyar általános polgári törvénykönyv tervezetére és a magyar polgári perrendtartás javaslatára. Magánjogi és perjogi tanulmány
      828. Ferdinándy Gejza: Magyarország közjoga (Alkotmányjog)
      829. Ágoston Péter: A szekularizáció
      830. Kaán Károly: A természeti emlékek fentartása 
      831. Molnár Lajos: Az adóreform és a közigazgatás
      832. Pikler Gyula: Az emberi egyesületek és különösen az állam keletkezése és fejlõdése
      833. Mocsáry Lajos: Az állami közigazgatás
      834. Csávolszky Lajos: Az árulás története
      835. György János: A becsületes állam
      836. Beksics Gusztáv: A dualismus története, közjogi értelme és nemzeti törekvéseink
      837. Vigyázó Ferenc: Az europai közjog egy alkotmányos garantiája. Alkotmányjogi értekezés
      838. ifj. Vutkovich Sándor: A felsõházak szervezete a fõbb államokban. Politikai tanulmány
      839. Dombováry Géza: Fenyitõ eljárás és büntetési rendszer Pestmegyében a XIX. század elsõ felében
      840. Karácsonyi János: A hamis, hibáskeltû és keltezetlen oklevelek jegyzéke 1400-ig
      841. Eötvös Károly: Harcz az alkotmányért
      842. Suhayda János: A honosításról és a külföldiekrõl magyar és külföldi jogi kútfõk szerint
      843. Baross János: Idegenek birtokszerzése
      844. Fábry Béla: Igazságszolgáltatás az elzálogosított XIII szepesi városban
      845. Csávolszky Lajos: Királyunk és tanácsosai
      846. Király János: Magyar alkotmány- és jogtörténet különös tekintettel a nyugateurópai jogfejlõdésre I. 
      847. Thoroczkay Viktor: A magyar állam és nemzetiségei. Politikai tanulmány
      848. Szederkényi Nándor: A magyar hadi intézmény történeti és közjogi megvilágításban
      849. Lázár Miklós: Erdély fõispánjai (1540-1711)
      850. Winkler Lajos: A magyarországi románok egyházi, iskolai, közmûvelõdési, közgazdasági intézményeinek és mozgalmainak ismertetése
      851. Braun Róbert: Magyarország feldarabolása és a nemzetiségi kérdés
      852. Matlekovits Sándor: Magyarország államháztartásának története 1867-1893 I-II.
      853. Szamota István: Magyar oklevél-szótár. Régi oklevelekben és egyéb iratokban elõforduló magyar szók gyüjteménye.Pótlék a Magyar Nyelvtörténeti Szótárhoz
      854. Hodor Károly: Doboka vármegye polgári esmértetése (Nemesi családokat tartalmazó különnyomat)
      855. Mikulik József: Magyar kisvárosi élet, 1526-1715.Történelmi tanúlmány
      856. Kálmán Dezsõ: A gyönki ev. ref. gymnasium története, 1806-1900
      857. Daday István: A deési Daday család genealogiája
      858. Ferenczi Zoltán: A könyvtártan alapvonalai
      859. Kis János superintendens emlékezései életébõl maga által feljegyezve
      860. Ballagi Aladár: Kecskeméti W. Péter ötvöskönyve
      861. Dósa Elek: Erdélyhoni jogtudomány I-III.
      862. Zeller Árpád: A magyar egyházpolitika, 1847-1894. I-II.
      863. Nátafalussy Kornél: Keresztelõ Szent Jánosról nevezett jászóvári egyház prépostjai
      864. Mihalovics Ede: A katholikus predikáczió története Magyarországon I-II.
      865. Zsilinszky Mihály: A linczi békekötés és az 1647-ki vallásügyi törvényczikkek története
      866. Boncz Ferenc: A katholikus fõpapi hagyatékok körüli eljárás és erre vonatkozó fõbb rendeletek
      867. Pór Antal: Boleszló herceg, esztergomi érsek, 1321-1328
      868. Thury Etele: A Dunántúli Református Egyházkerület története I.
      869. Farkas Lajos: Egy nemzeti küzdelem története
      870. Ackermann Kálmán: Forgách Ferenc bíboros, esztergomi érsek életrajzi tanulmányok az ellenreformáció korához
      871. Velics László: Magyar jezsuiták a 19. században
      872. Császár Elemér: A Pálos-rend föloszlatása
      873. Kollányi Ferenc: A párbér jogi természetéhez
      874. Kõhalmi-Klimstein József: Simor János bíbornok, érsek Magyarország herczeg-prímásának élete és mûködése emlékezete
      875. Hradszky József: A XXIV királyi plébános testvérûlete és a reformáczió a Szepességben
      876. Hudra János: A piaristák Zemplén-vármegyében, 1727-1890
      877. Johann Heinrich Schwicker: Die nationalpolitischen Ansprüche der Rumänen in Ungarn
      878. Török Kálmán: A magyarországi katholikus egyházi vagyon tulajdonjoga
      879. E. V. Zenker: Geschichte der wiener Journalistik von den Anfängen bis zum Jahre 1848
      880. Friedrich Weiser: Die Marianischen Congregation in Ungarn und die Rettung Ungarns, 1686-1699. Kritisch-historisches Kulturbild von 1581-1699
      881. Tibád Antal: A román kérdés és a magyar nemzetiségi politika
      882. Timon Ákos: A párbér Magyarországon jogtörténeti fejlõdése és jelen állása szerint levéltári nyomozások alapján
      883. Várady Lipót Árpád: A párbérkérdésrõl
      885. Pólya Jakab: A budapesti bankok története az 1867-1894. években
      886. Pirhalla Márton: A szepesi prépostság vázlatos története kezdetétõl a püspökség felállításáig
      887. Szádeczky Lajos: Kovacsóczy Farkas 1576-1594
      888. Hellebrant Árpád: Diplomatariumok és monumenták a Magyar Tudományos Akadémia könyvtárában
      889. Szokolszky Bertalan: A százéves kassai püspökség. 1804-1904
      890. Czettker Jenõ: Akié a föld, azé az ország
      891. Mandelló Gyula: Anglia királyi igazságszolgáltatása a XI-XIV. században. Jogtörténeti tanulmány
      892. Concha Gyõzõ: Báró Eötvös József állambölcselete és a külföldi kritika
      893. Gróf Teleki Pál: Az elsõdleges államkeletkezés kérdéséhez : államtudori értekezés
      894. Eötvös Károly: Harcz a nemzeti hadseregért
      895. Szladits Károly: A házasságkötés szabályai
      896. Hieronymi Károly: Hieronymi Károly magyar királyi belügyminiszter jelentése az ország közegészségi viszonyairól az [...] évben. 1892
      897. Szurmay Sándor: A honvédség fejlõdésének története annak felállításától napjainkig, 1868-1898
      898. Dóczi Sámuel: Az ipari titok
      899. Vargha Gyula: A magyar hitelügy és hitelintézetek története
      900. Wéber Samu: Ujabb adalékok Szepesmegye történetéhez
      901. Samu Weber: Geschichte der Stadt Béla ein Beitrag zur zipser und vaterländischen Geschichtsforsforschung
      902. Barna Endre: Románia nemzetiségi politikája és az oláhajkú magyar polgárok Dákó-Románia hivatalos térképével
      903. Szemere Bertalan: Szemere Bertalan levelei Szemere Miklóshoz és Györgyhöz 1837-1856
      904. Wenzel Gusztáv: Magyarország jogtörténetének rövid vázlata
      905. Samu Weber: Zipser Geschichts- und Zeitbilder
      906. Beksics Gusztáv: Közjogunk és nemzeti törekvésünk
      907. Timon Ákos: Magyar alkotmány- és jogtörténet különös tekintettel a nyugati államok jogfejlõdésére
      908. Beöthy Zsigmond: Követválasztás. Eredeti politicai vígjáték 3 szakaszban
      909. Dedek Crescens Lajos: Boncz könyve a vallás körüli felségjogokról
      910. Beöthy Zsigmond színmûvei II. Jurista és kis lány. Kóbor Istók.
      911. Beöthy Ákos: A magyar államiság fejlõdése, küzdelmei politikai tanulmány I-III.
      912. Asbóth János: Magyar conservativ politika
      913. Katona Mór: A magyar családi hitbizomány
      914. Boér Elek: A közigazgatási bíráskodás. Tanulmány a közigazgatási jog körébõl
      915. Acsády Sándor: Magános Magyar Törvény kérdések- és feleletekben elõadva
      916. Wlasics Gyula: A tettesség és részesség tana
      917. Szlemenics Pál: Törvényeink története a dicsõ Ausztriai Ház országlása alatt
      918. Szamota István: Régi magyar utazók Európában. 1532-1770
      919. Schiller Bódog: Az örökös fõrendiség eredete Magyarországon
      920. Gosztonyi Miklós: Õsiség
      921. Radó László: Az összeférhetetlenség
      922. Szongott Kristóf: Szamosújvár szab. kir. város monográfiája I-IV.
      923. Kmety Károly: A magyar közigazgatási jog kézikönyve
      924. Nyáry Albert: Árpádok jogai
      925. Máriássy Béla: A magyar törvényhozás és magyarország történeleme I-XVIII.
      926. Kasova Péter: Szózat a magyar kérdés érdemében
      927. Illés József: Bevezetés a magyar jog történetébe. A források története
      928. Taray Andor: Magyarország európai hivatása és Deák Ferenc
      929. Demkó Kálmán: A szepesi szászok õsi jogélete
      930. Csillag Gyula: A régi magyar alkotmány és az 1848-ki és 1867-ki évek közjogi alkotásai
      931. Országh Sándor: Budapest középítkezései, 1868-1882
      932. Kohn Sámuel: A zsidók története Magyarországon
      933. Büchler Sándor: A zsidók története Budapesten
      934. Weber Samu: Id. Buchholtz György és kora 1643-1724
      935. Tivai Nagy Imre: Csikmegye közgazdasági leirása
      936. Benkõ Ferenc: Esztendõnként ki-adott, parnassusi idõtöltés, 1794 egy kis hazabéli utazás, némely bányászatoknak le-írása, és a' leg-ujjab minerolog. systemáinak lajstroma III részekben
      937. Ranschburg Viktor: A szerzõi jog nemzetközi védelmére alkotott berni egyezmény vonatkozással Magyarországra
      938. Bernát István: A magyar demokrácia multja, jelene és jövõje
      939. Csõsz Imre: A kegyes-tanító-rendiek Nyitrán magyar mûveltségtörténelmi rajz
      940. Otto Piper: Burgenkunde. Forschungen über gesammtes Bauwesen und Geschichte der Burgen innerhalb des deutschen Sprachgebietes
      941. Gróf Andrássy György és Gróf Széchenyi Istvánnak a budapesti Híd-egyesülethez irányzott jelentése
      942. Majláth Béla: Gróf Széchényi István levelei I-III.
      943. Haiczl Kálmán: Léva története a XVI-XVII. század végéig
      944. Reiner Zsigmond: A választási jog reformja
      945. Jeszenszky Béla: A társországok közjogi viszonya a magyar államhoz
      946. Szécsi Mór: Az osztrák-olasz háború 1866-ban
      947. Balás György: Az 1866. évi osztrák-porosz háború
      948. Dualszky János: Nyitra vár- és város történelmi vázlata
      949. Császár Elemér: Verseghy Ferencz élete és mûvei
      950. Thirring Gusztáv: Felsõ Dunántúl
      951. Finály Henrik: Az ókori súlyokról és mértékekrõl
      952. Soós Elemér: Ráhó végvár története, hadi- és mûleirása
      953. Kimnach Ödön: Sümegvár
      954. Unghváry Ede: Sztropkó és várának története
      955. Szongott Kristóf: A szamosújvári vár
      956. Balogh Alajos: Sümeg vára. Rege a magyar elõidõkbõl.
      957. Bubics Zsigmond: Eszterházy Pál Mars Hungaricusa
      958. Szamota István: Régi utazások Magyarországon és a Balkán-félszigeten, 1054-1717
      959. Csiky Kálmán: Werbõczy István és hármaskönyve
      960. Balla Károly: Vélemény a bûntetésmód javítása iránt
      961. Horvát Elza: A Védegylet története
      962. Kenéz Béla: A városok fejlõdése és jelentõsége
      963. Árkövy Richárd: Vámoszövetség vagy önálló vámterület?
      964. Baross Károly: Vámpolitikánk
      965. Mudrony Soma: A vámkérdés megoldása
      966. Almási Balogh Elemér: A valuta szerepe a gazdasági válságban
      967. Boncz Ferenc: A vallás körüli felségjogok
      968. Láng Lajos: A vámpolitika az utolsó száz évben
      969. Bolgár Elek: Választójog és választórendszerek
      970. Illés József: Az ujkori alkotmányfejlõdés elemei (XV. század második fele és XVI. század)
      971. Bamberger Béla: A tõzsdeadó. Adópolitikai tanulmány
      972. Heltai Ferenc: A magyarság érvényesülése a hadseregben. Négy törvény országgyûlési tárgyalása
      973. Beksics Gusztáv: Társadalmunk és nemzeti hivatásunk
      974. Széchenyi István: Üdvlelde
      975. Szabó Béla: A magyar korona országainak statusjogi és monarchiai állása a pragmatica sanctio szerint
      976. Moscovitz Iván: Önkormányzatunk mint alkotmányos garanczia
      977. Magyary Géza: A perbeli beismerés
      978. Máriássy Béla: Magyarország közjoga
      979. Tóth Béla: Magyar ritkaságok
      980. Friedmann Bernát: A népbírák és esküdtszékek intézménye tekintettel hazai viszonyainkra s büntetõ eljárásunk reformjára
      981. Illésy János: A királyi könyvek jegyzéke a bennük foglalt nemesség czim, czimer, elõnév és honosság adományozásoknak, 1527-1867
      982. Gyárfás István Tihamér: Pannónia õskeresztény emlékei régészeti tanulmány
      983. Kubinyi Ágoston: Szekszárdi régiségek
      984. Meskó Márton: A felsõ-kubini Meskó család leszármazása és történelmi emlékei
      985. Gelléri Mór: A magyar ipar uttörõi. Élet- és jellemrajzok
      986.Gelléri Mór: Hetven év a magyar ipar történetébõl. Az Országos Iparegyesület mûködése, 1842-1912
      987. Pólya Jakab: A gazdasági válság
      988. Széchenyi István: A pálinkáról
      989. Czobor Béla: A keresztény archeologusok elsõ kongreszszusa
      990. Lipthay Sándor: Gróf Széchenyi István mûszaki alkotásai
      991. Csetényi József: A vámszövetség és bankközösség problémája
      992. Kopcsányi Károly: A Pécsi Jogakadémia multja s jelene
      993. Beksics Gusztáv: Magyarország jövõje az ujabb nemzeti elhelyezkedés alapján
      994. Récsi Emil: Magyarország közjoga a mint 1848-ig s 1848-ban fenállott
      995. Suhayda János: Magyarország közjoga tekintettel annak történeti kifejlõdésére és az 1848-ki törvényekre
      996. Pauer Imre: A jogakadémiák kérdéséhez
      997. Kuncz Adolf: A jog
      998. Beksics Gusztáv: Új korszak és politikai programmja
      999. Gebhardi Lajos Albert: Magyar ország históriája I-IV.
      1000. Matlekovits Sándor: A vámpolitika mai helyzete
      1001. Székely Mihály: A nemes székely nemzetnek constitutióji, privilegiumai, és a jószág leszállását tárgyazó némelly törvényes itéletei, több hiteles leveles-tárokból egybe-szedve
      1002. Raffay Ferenc: A magyar magánjog kézikönyve I-II.
      1003. Matskássy Antónia: Halmágyi István Naplói-nak - 1752-53. és 1762-69 - magyar mûvelõdéstörténeti vonatkozásai
      1004. Kopp Tibor: Erdély mûvelõdése I. és II. Rákóczy György korában.
      1005. Vajda Gyula: Erdély viszonya a Portához és a római császárhoz mint magyar királyhoz a nemzeti fejedelemség korszakában
      1006. Õrvényi Béla: Bartha Boldizsár Rövid Chronicájának mûvelõdéstörténeti vonatkozásai
      1007. Berzeviczy Albert: Az absolutismus kora Magyarországon, 1849-1865 I-IV.
      1008. Sobó Jenõ: Selmeczbánya Sz. Kir. város társadalma, ipara és kereskedelme a XVI. század második felében
      1009. Fogarasi János: A magyarhoni országos alkotmány fõ ágazatai, régibb és ujabb idõben
      1010. Tanárky Gedeon: Magyarország helyzete az europai államrendszerben. Történeti és politikai tanulmány
      1011. Beöthy Zsolt: Az elsõ magyar politikai színmû és kora
      1012. Bruckner Gyõzõ: Galeotto Marzio de egregie, sapienter et iocose dictis ac factis Matthiae regis
      1013. Gaál Jenõ: Jelentés a folytonos üzemek munkabeosztásával foglalkozott londoni nemzetközi értekezletrõl ... Beõthy László m. kir. kereskedelmügyi minister úrhoz
      1014. Károlyi Árpád: Németujvári gróf Batthyány Lajos elsõ magyar miniszterelnök fõbenjáró pöre I-II.
      1015. Beöthy Zsigmond: Beöthy Zsigmond újabb költeményei
      1016. Beöthy Zsigmond: A magyarországi protestáns egyházra vonatkozó összes országos törvények történelmi, közjogi és gyakorlati jegyzetekkel
      1017. Pozder Károly: Leiningen-Westerburg Károly gróf 1848/49-i honvédtábornok életrajza
      1018. Király János: A király-koronázás eredete, egyházi kifejlõdése és ordóbeli kialakulása
      1019. Demkó Kálmán: A szepesi jog. Zipser Willkühr keletkezése, viszonya országos jogunkhoz és a németországi anyajogokhoz
      1020. Mikár Zsigmond: Honvédnévkönyv
      1021. Máriássy Béla: A szabadelvûség múltja, jelene és jövõje
      1022. Földváry Miklós: Értekezés a' magyar királynék' koronázások kezdetérõl, és a' koronázás módjában idõrõl idõre történt változásokról
      1023. Timon Ákos: A Szent Korona elmélete és a koronázás
      1024. Timon Ákos: A Szent Korona és a koronázás közjogi jelentõsége
      1025. Latkóczy Mihály: Korona és koronázás Ünnepi emlék 1892. junius 8-ára
      1026. Ipolyi Arnold: A magyar szent Korona és koronázó jelvények története és mûleírása
      1027. Morzsányi Sándor: 7000 igazolt, s életben levõ 1848/9diki honvédtiszt névjegyzéke rang és betûszerint ugy népmondák, hihetõ és hihetetlen tréfák és mulattató elbeszélések
      1028. Hatala Péter: Arab nyelvtan olvasmányokkal és szótárral, tekintettel a fõbb sémi nyelvágakra és az élõ nyelvre
      1029. Szilágyi Sándor: Révay Péter és a Szent Korona 1619-1622
      1030. Ambrus József: Az 1848 és 1849-ik évi szabadságharcban részt vett római és görög katholikus paphonvédek albuma
      1031. Szentkatolnai Bakk Endre: Az 1848-49-iki szabadságharc alatti események Vizaknán
      1032. Márki Sándor: Horváth Mihály, 1809-1878
      1033. Márki Sándor: Arad és Zaránd vármegyék nemes családjai II.
      1034. Falk Miksa: Koronázási emlékkönyv 1867. junius 8.
      1035. Thallóczy Lajos: Csömöri Zay Ferenc 1505-1570
      1036. Sörös Pongrác: Jerosini Brodarics István 1471-1539
      1037. Wass József: Erdély országgyûlései a vajdák alatt idõköz 1002-1540
      1038. Pfeiffer Antal: A Kegyes-Tanítórendiek Temesvári társházának és a fõgymnásiumnak története
      1039. Pap János: A piaristák Szegeden 1720-1886
      1040. Wenzel Gusztáv: Kritikai tanulmányok a Frangepán család történetéhez
      1041. Toncs Gusztáv: Zágoni Mikes Kelemen élete
      1042. Fenyvessy Adolf: Az elsõ magyar vasút története
      1043. Kanyurszky György: A klasszikus arab nyelvtan kézikönyve iskolai és magánhasználatra
      1044. Keményfy Kálmán Dániel: A modern keresztény politika érvényesülésének akadályai
      1045. Szalay László: Galántai gróf Eszterházy Miklós, Magyarország nádora I-III.
      1055. Jókai Etelke: Emlékek b. Vay Miklósné Adelsheim Johanna báróné leveleibõl
      1056. Dudás Gyula: A borsódi és katymári Latinovits-család története
      1057. Sörös Pongrác: Frangepán Ferenc, kalocsai érsek, egri püspök
      1058. Szalay László: János király és a diplomatia
      1059. Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai. Bihar vármegye és Nagyvárad
      1060. Kõvári László: Erdély régiségei
      1061. Bunyitay Vince: A mai Nagyvárad megalapítása
      1062. Vigouroux, Fulcran Grégoire: A Biblia és az ujabb fölfödözések Palesztinában, Egyiptomban s Asszyriában I-IV.
      1063. Edvi Illés Sándor: A Magyar Királyi Államvasutak és az üzemükben lévõ Helyi Érdekû Vasutak áruforgalmi viszonyai. Kereskedelmi monográfia I-II.
      1064. Stern Ábrahám: Héber nyelvtan
      1065. Gróf Zrinyi Miklós prózai munkái
      1066. Kazinczy Ferenc: C. C. Sallustius' épen maradt minden munkái
      1067. Szabó István ford.: Aranygyapjas vítézek vagy Apollonius Rhodius Argonauticonja
      1068. Fábián Gábor ford.: Argonauticon Cajus Valerius Flaccus hõskölteménye nyolc énekben
      1069. Török Pál: A Habsburgok elsõ sztambuli rezidense
      1070. Zosimus: Corpus scriptorum historiae Byzantinae
      1071. Pápai Páriz Ferenc: Dictionarium latino-hungaricum ... I-II.
      1072. Fellner Frigyes: Ausztria és Magyarország nemzeti jövedelme
      1073. Fellner Frigyes: Ausztria és Magyarország nemzeti vagyona
      1074. Fenyvessy József: Az Egyesült Budapesti Fõvárosi Takarékpénztár ötven éves története 1846-1896
      1075. Fellner Frigyes: A nemzetközi fizetési mérleg és alakulása Magyarországon
      1076. Sörös Pongrác: Statileo János életéhez
      1077. Wenzel Gusztáv: Frangepán Kristóf velenczei fogsága 1514-19 
      1078. Török Pál: I. Ferdinánd konstantinápolyi béketárgyalásai 1527-1547
      1079. Récsey Viktor: Balaton-vidéki régészeti kutatásaim némi eredménye
      1080. Demkó Kálmán: A magyar orvosi rend története tekintettel a gyógyászati intézmények fejlõdésére Magyarországon a 18. század végéig
      1081. Chyzer Kornél: A magyar orvosok és természetvizsgálók vándorgyûléseinek története 1840-tõl 1890-ig
      1082. B. Fiáth Ferenc: Életem és élményeim I-II.
      1083. Békefi Remig: A népoktatás története Magyarországon 1540-ig
      1084. Makay Béla: A Balaton a történeti korban
      1085. Petz Gedeon: Grimm törvénye
      1086. Zoltai Lajos: A Hortobágy a legnagyobb magyar puszta ismertetõ leírása térképpel és 23 szövegképpel
      1087. P. Ovidius Naso Szomorú Verseinek Öt Könyve
      1088. Margó Tivadar: Budapest és környéke állattani tekintetben a budapesti fauna általános jellemzése s rövid rendszeres átnézete, a fajok lelhelyeivel és azokra vonatkozó jegyzetekkel
      1089. Szombathy Ignác: Kutfõtöredékek a magyarok történelme jász korszakához, Kr. e. 112-378.Kr. u. a metanasta jászok magyar nemzetiségének megállapításával
      1090. Szász Béla: Verses Edda
      1090. Simon Péter: Rudolf trónörökös
      1091. Chyzer Kornél: Adatok Zemplénmegye természetrajzi ismeretéhez. Zemplénmegye halai
      1092. Gróf Gvadányi József: A peleskei nótárius
      1093. Zajzoni Rab István: A magyarok kürtje
      1094. Gyõrffi Endre: A keszthelyi kath. fõgymnasium története
      1095. Marcus Annaeus Lucanus pharsáliája vagyis a polgárháború. Tíz könyvben
      1096. Laczkó Dezsõ: Õstörténeti adatok a Balaton környékérõl
      1097. Török Károly: Csongrádmegyei gyûjtés Népdalok, balladák, mesék és mondák
      1098. Petényi Salamon János: Petényi hátrahagyott munkái
      1099. Flavius Claudius Julianus: A császárok
      1100. Vas vármegyei köszögi Fábchich József az magyar föl állítandó tudós társaságnak az XI. szám alatti tagjátúl magyarra fordítatott P. Álceus Záffo Stezikorus Ibikus Anakreon Bakkilides Szimonidesz Alkmán Arkilokus
      1101. Ferenczy József: Gróf Dessewffy József munkái
      1102. Kriesch János: A természetrajz vezérfonala I-III.
      1103. Herman Ottó: Védjük az állatokat
      1104. Herman Ottó: A magyar õsfoglalkozások körébõl
      1105. Stein Aurél: Vándorlásaim és élményeim Persiában
      1106. Zoltai Lajos: Települések Egyházas és egyházatlan falvak Debrecen város mai határa és külsõ birtokai területén a XI-XV-ik századokban
      1107. Kriesch János: A természetrajz elemei
      1108. Beöthy László: Romemlékek
      1109. Kriesch János: Az állatok társadalmi viszonyairól
      1110. Hanák János: Az állattan története és irodalma Magyarországban
      1111. Ecsedi István: A Hortobágy-puszta természeti viszonyai tekintettel a mezõgazdaságra
      1112. Eötvös Károly Lajos: Az egyházi közigazgatás kézikönyve I-II.
      1113. Natorp Tivadar: A dohány és dohányjövedék Magyarországon
      1114. Stromfeld Aurél: Készül az új háború!
      1115. Sarda Salvany Félix: A liberalizmus bûn
      1116. Stampay János: Katholikus egyházi énekek, imák és temetési szertartások
      1117. Petelei István: Egy asszonyért
      1118. Daday Jenõ: A magyar állattani irodalom ismertetése 1870-tõl 1880-ig bezárólag
      1119. Batizfalvi Samu: Utasitás madarak, emlõsök, hüllõk és halak bõrének lefejtésére, kitömése- és fentartására természetbuvárok, gyüjtõk és szakkedvelõk számára
      1120. Frivaldszky Imre: Jellemzõ adatok Magyarország faunájához
      1121. Szeremley Miklós: A Balaton albuma
      1122. Az élet képe Kebestõl
      1123. Bél Mátyás: Notitia Hungariae novae geographico-historica pars secunda Trans-Danubia. Tomus Quintus, Editio altera
      1124. Concha Gyõzõ: Az államhatalmak megoszlásának elvei
      1125. Bozóky Alajos: Gaius romai jogi institutióinak négy könyve
      1126. Liptay Sámuel ford.: A Thebéi Kébesz erköltsi rajzolvánnya
      1127. A. Gellius: Attikai éjszakák I-II.
      1128. Kenessey Albert: Adatok folyóink vízrajzi ismeretéhez
      1129. Herman Ottó: Az õsfoglalkozások halászat és pásztorélet
      1130. Boileau-Despréaux, Nicolas: A költészetrõl tanköltemény négy énekben
      1131. Herman Ottó: Az 1902-ik évi nemzetközi madárvédelmi egyezmény és Magyarország. Történeti
      vázlat
      1132. Gyõrffy Gyula: Gyõrffy Gyula országgyûlési beszédei, 1884-1894
      1133. Gyõrffy Gyula: Romvirágok ballada-, románc és regefüzér
      1134. Medicei Pál: A zsidónak szokasi, és szer-tartási, mellyeket ugya a zsidóságból meg-tértt doktor Medicei Pál ...
      1135. Ionnes Zonaras Annales I-III. Corpus scriptorum historiae Byzantinae
      1136. Balogh Pál: A magyar faj uralma
      1137. Aczél József: A Balaton hydrographiai leírás
      1138. Mogyoróssy János: A Wenckheimi Hund család eredete és ivadékai Magyarhonban
      1139. Gárdonyi Géza: Arany, tömjén, mirha legendák, evangéliumi álmok
      1140. Stein Aurél: Legbelsõbb-Ázsia földrajzának hatása a történelemben
      1141. Samuel Friedrich Christian Hahnemann: Organon-a (életmûve) a gyógymûvészségnek, vagy Hahnemann Sámuel Homoeopathia-ja (hasonszenve)
      1142. Szalay Antal: Tamási Mezõ-Város esmértetése
      1143. Krausz Sámuel: Nemzeti krónikáink bibliai vonatkozásai
      1144. Stein Aurél: Az indo-perzsa határvidék õsi története a földrajz és ujabb kutató-utazások világában
      1145. Mohl Antal: A Mária-kongregációk története különös tekintettel hazánkra
      1146. Kandra Kabos: A sárvári várispánságról
      1147. Scholtz Béla: Nagy-várad várának története
      1148. Rozvány György: Nagy-Szalonta mezõváros történelme
      1149. Czifray István' szakács mester' magyar nemzeti szakácskönyve, magyar gazda aszszonyok szükségeihez alkalmaztatva
      1150. Nagy Antal: Lelki mindennapi kenyér
      1151. Kádi György: Káldi György válogatott egyházi beszédei
      1152. Matunák Mihály: Török-magyar harczok az északnyugati Magyarországon
      1153. Teleki Domokos: A székely határõrség története
      1154. Mohl Adolf: Török világ Kismarton vidékén 1683-1699
      1155. K. Beniczky Irma: A beteg-konyha. Ételek és italok legcélszerûbb készítési módja betegek és lábadozók számára
      1156. Takáts Sándor: Lapok egy kis város múltjából
      1157. Szekrényi Lajos: A bibliai régiségtudomány kézikönyve I-II.
      1158. Márton József: Három nyelvbõl készült oskolai lexicon, vagyis szókönyv, ... I-II.
      1159. Thaly Kálmán: Irodalom- és míveltségtörténeti tanulmányok a Rákóczi-korból
      1160. Ifj. Kemény Lajos: Száz év Kassa legrégibb történetébõl
      1161. Takáts Sándor: Komárom IV. Béla alatt
      1162. Budai Ézsaiás: Magyar ország históriája I-III. 3. kiadás
      1163. Radvánszky László: A Radvánszky család története 1738-ig
      1164. Blau Lajos: Az ózsidó bûvészet
      1165. Rupp Jakab: Magyarország ekkorig ismeretes pénzei I-II. Árpádi korszak, Vegyes házakbóli királyok korszaka
      1166. Králik Lajos: Az ügyvédség múltjából I. Az Árpádok kora
      1167. Bresztovszky Ernõ: Magyarország fekete statisztikája
      1168. Divald Kornél: A Magyar Tudományos Akadémia palotája és gyüjteményei. Magyarázó kalauz
      1169. Küzdelem a parlamentárizmusért. Gróf Tisza István beszédei
      1170. Hradszky József: Szepesvármegye a mohácsi vész elött
      1171. Szivák Imre: Országgyûlési képviselõválasztás és curiai bíráskodás codexe
      1172. Fayer László: Bûnvádi eljárásunk reformjához
      1173. Lukács György: A franczia közigazgatás szervezete
      1174. Reischl Károly Vilmos: Munkáskérdés és socialismus
      1175. Agathiae Myrinaei Historiarum libri quinque. Corpus scriptorum historiae Byzantinae
      1176. Késmárky István: Az esztergomi érseknek, mint Magyarország prímásának jogai és kiváltságai
      1177. Kandra Kabos: Az egri nagyprépostok és a káptalan az Árpádok korában
      1178. Kandra Kabos: Szabolcs vármegye alakulása
      1179. Szentkláray Jenõ: Oláhok költöztetése Délmagyarországon a múlt században
      1180. Szentkláray Jenõ: A becskereki vár
      1181. Békefi Remig: Orvosok, betegségek és gyógyítás Magyarországon az Árpádok korában
      1182. Kerékgyártó Béla: A magyar királyi udvar a királyság fénykorában, az Anjouk uralkodása alatt
      1183. Jankó János: A magyar halászat eredete I-II.
      1184. Bartalus István: A magyar egyházak szertartásos énekei a XVI. és XVII. században
      1185. Séda Ernõ: A központi növendékpapság Magyar Egyházirodalmi Iskolájának története
      1186. Zimándy Ignác: Kossuth Lajos a magyar intelligencia és emigráció ítélõszéke elõtt
      1187. Sváby Frigyes: A Lengyelországnak elzálogosított XIII szepesi város története
      1188. Lagerlöf, Selma Ottilia Lavisa: A halál kocsisa
      1189. Carolus Wagner: Analecta scepusii sacri et profani. Pars I.-IV.
      1190. Liszkay József: A pápai evang. reform. egyház levéltára 1510-1811
      1191. Hagymásy Ferenc: A papi református egyház és Pap község története
      1192. Szathmáry György: Nemzeti állam és népoktatás
      1193. Bihari Mór: Petõfiné Szendrey Júlia költeményei és naplói
      1194. Emlékirat a Magy. Kir. Postatakarékpénztár fennállásának ötvenedik évfordulója alkalmából
      1195. Bátky Zsigmond: Útmutató néprajzi múzeumok szervezésére
      1196. Vargha Gyula: Magyarország pénzintézetei
      1197. Thallóczy Lajos, Horvát Sándor: Magyarország melléktartományainak oklevéltára III. Alsó-szlavóniai okmánytár (Dubicza, Orbász és Szana vármegyék) 1244-1710
      1198. Rácz Károly: A zarándi egyházmegye története
      1199. Szelényi Ödön: A magyar evangélikus iskolák története a reformációtól napjainkig
      1200. Sörös Pongrác: A tihanyi apátság története II. A Pannonhalmi Szent-Benedek-Rend története XI.
      1201. Vay Miklós: Emléklapok vajai báró Vay Miklós életébõl
      1202. Békefi Antal: Betyárok. Történetek az alföldi rablóvilágból gróf Ráday korában
      1203. Czobor Béla: Magyarország világi és egyházi hatóságai kiadott pecséteinek jegyzéke
      1204. Hradszky József: Vándorlások a Szepességben. Szepesvár és környéke
      1205. Radácsy György: A Tiszáninneni Ev. Ref. Egyházkerület 1894. julius hó 24-dik napján Sárospatakon id. báró Vay Miklós fõgondnok halála alkalmából tartott rendkivûli közgyûlésének jegyzõkönyve a temetésen és gyászünnepen elmondott imával és alkalmi beszédekkel
      1206. Békefi Remig: A cziszterczi rend története Magyarországban, 1142-1896
      1207. Havass Rezsõ: Magyar földrajzi könyvtár a magyar birodalomról bármely nyelven...
      1208. Divald Kornél: Szepesvármegye mûvészeti emlékei I-III.
      1209. Érdújhelyi Menyhért: A közjegyzõség és hiteles helyek története Magyarországon
      1210. Tahy Gáspár: Heves és Külsõ-Szolnok törvényesen eggyesült Vármegyék esmértetése, Egri Várnak történet kivonása, s Egri Érsek Fõ Megye érintése
      1211. Bárdosy János: Supplementum analectorum terrae Scepusiensis, notationibus, ex veteri ac rec. Hungarorum historia depromtis
      1212. Thanhoffer Lajos: A mikroskop és alkalmazása az általános szövettani technika vezérfonala orvosok és egyetemi hallgatók használatára
      1213. Márton Gábor: Gazdaságos méh tartás
      1214. Bölöny László: A nagybölöni Bölöny-család (Bewlewn nemzetség) története
      1215. Luczenbacher János: A szerb zsupánok, királyok, és czárok pénzei
      1216. Széchy Károly: Vajda Péter élete és mûvei
      1217. Duka Tivadar: Levelek a boer-angol háboruról
      1218. Mocsáry Lajos: Program a nemzetiség és a nemzetiségek tárgyában
      1219. Zimándy Ignácz: Kossuth Lajos a világtörténelem itélõszéke elõtt
      1220. Marczali Henrik: A nemzetiség történetbölcseleti szempontból
      1221. Baloghy László: Nemzetiség, és alkotmányi mozgalmak honunkban
      1223. Szalay Gábor: Szalay László levelei életrajzi vázlattal és megjegyzésekkel ellátva
      1224. 1135. Ioannes Malalas: Ioannis Malalae Chronographia. Corpus scriptorum historiae Byzantinae
      1225. Popovich Milos: A nemzetiségi kérdés Magyarországban szerb szempontból
      1226. Szalay László: A magyarországi szerb telepek jogviszonyai az államhoz
      1227. Kecskeméthy Aurél: Vázlatok egy év történetébõl 1860. okt. 20-tól 1861. oktoberig
      1228. Csengeri Antal: Magyar szónokok és statusférfiak politicai jellemrajzok
      1229. [Eötvös József]: Die Garantien der Macht und Einheit Oesterreichs
      1230. Endrefi Kiss Endre: Lytton. Elbeszélés
      1231. Kõrösy József: A Felvidék eltótosodása nemzetiségi tanulmányok
      1232. Barta Aurél: A beleházi és ethrekarchai Bartal család
      1233. Zoltai Lajos: Debreczen és vidékének urai az Árpád-kor végén és az Anjou-korban 1200-1400 közt
      1234. Adolphus Brieger: T. Lucreti Cari De rerum natura ibri sex
      1235. Majer István: Az esztergomi érseki fõmegye papságának...irodalmi müködése...
      1236.Mihók Sándor: Magyarország pénz-, hitel- és ipar-intézetei 1873. márczius hó végéig
      1237. Szalay László: Gróf Bethlen Miklós önéletírása I-II.
      1238. Bryce J.: A Római Szent Birodalom
      1239. Ghymesi Forgách Ferencz nagyváradi püspök magyar historiája, 1540-1572
      1240. Tormásy Gábor: A szabadkai róm. kat. fõplébánia története
      1241. Pór Antal: Anjouk és Wittelsbachok. Nagy Lajos második szövetkezése IV. Károly császár ellen
      1242. Horváth Mihály: Horváth Mihály kisebb történelmi munkái I-IV.
      1243. Vass Bertalan: Horvát István életrajza
      1244. Kandra Kabos: Bakócs-codex vagy Bakócs Tamás egri püspök udvartartási számadó-könyve 1493-6 évekrõl
      1245. Huszka József: A magyar turáni ornamentika története
      1246. Kerezsy Jenõ: Bakócz Tamás egri püspök udvartartása és egyházmegyéje
      1247. Magyar Helikon - Jeles férfiak életrajzai
      1248. Györffy István: Hajdúböszörmény települése
      1249. Pór Antal: Keszei Miklós
      1250. Fábián Gábor ford.: Cicero összes levelei idõrendes sorozatban I-VII.
      1251. Gróf Széchényi Dénes: Egy õszinte szó a Kossuth-cultusról
      1252. Rómer Flóris: Régi falképek Magyarországon
      1253. Karácsonyi János: Kik voltak s mikor jöttek hazánkba a böszörmények vagy izmaeliták?
      1254. Bonitz Ferenc: Tatárjárás Magyarországon 1896-ban
      1255. Singhoffer József: Hazánk halászata
      1256. Molnár János: Orvosi törvény
      1257. Thébusz János: Protestantizmus és panszlávizmus
      1258. Dalmady Ödön: A dömsödi Hajós-család
      1259. Hunfalvy János: A magyar birodalom természeti viszonyainak leírása I-III.
      1260. Margalits Ede: Egy lap Baja szabad királyi város történetébõl
      1261. Rudnay Béla: Õseink és rokonaink történelmi tanulmány
      1262. Rudnay Józsefné Veres Szilárda: Emlékeim 1847-1917
      1263.Moldován Gergely: A románság politikai, történelmi, néprajzi és nyelvészeti közlemények I-II.
      1264. Marcus Tullius Cicero: A kötelességekrõl (Szalay László)
      1265. Margalits Ede: Szerb történelmi repertorium I.
      1266. Táncsics Mihály: Nyiltlevél Müller Miksa tanárhoz
      1267. Millekre Bódog: A törököknek elsõ betörései Dél-Magyarországba Zsigmond és Albert királyok idejében és Keve és Krassó vármegyék megszünése, 1393-1439
      1268. Magyar történelmi évkönyvek és naplók a XVI-XVIII. századokból II.
      1269. Czímer Károly: Temesvár megvétele, 1551-1552
      1270. Pesty Frigyes: A világtörténelem napjai I-II.
      1271. Csuday Jenõ: Zrinyiek a magyar történelemben, 1566-1704
      1272. Molnár István: A szõlõmûvelés és borászat kézikönyve
      1273. ifj. Kemény Lajos: A reformáczió Kassán. Oklevéltárral
      1274. Magyary Szulpicz: Esztergom a tatárjárás korában
      1275. Gróf Apponyi Albert: Emlékirataim. Ötven év. Ifjukorom - huszonöt év az ellenzéken I-II.
      1276. Kováts Frigyes: A magyar bölcsészet, vagy mindenség alkotásának titka ...
      1277. Péch Antal: Magyar és német bányászati szótár
      1278. Szilvek Lajos: Hypnotismus lélektani, orvostudományi, történeti és törvényszéki szempontból
      1279. Révész Kálmán: Százéves küzdelem a kassai református egyház megalakulásáért 1550-1650
      1280. Nagy Zoltán: Végrehajtási eljárás
      1281. Höhnel Lajos: Teleki Sámuel Gróf felfedezõ útja Kelet-Afrika egyenlítõi vidékén 1887-1888-ban I-II.
      1282. Molnár János: Régi jeles épületekrõl. Kilentz könyvei
      1283. Kazinczy útja Pannonhalmára, Esztergomba, Váczra
      1284. Corpus scriptorum historiae Byzantinae. Theophanes I-II.
      1285. Lakatos Károly: Vadászati és madarászati emlékeimbõl
      1286. Lakatos Károly: Magyarország nappali orvmadarai. Erdészek, vadászok és gyûjtõk számára
      1287. Balassa József: Kazinczy és a nyelvújítás. Szemelvények Kazinczy Ferenc prózai mûveibõl
      1288. Simonyi Zsigmond: A nyelvujítás
      1289. Tolnai Vilmons: A nyelvújítás. A nyelvújítás elmélete és története
      1290. Fraknói Vilmos: Egyháznagyok a magyar középkorból
      1291. Pák Dienes: Vadászattudomány I-II.
      1292. Bárdosy János: Supplementum analectorum terrae Scepusiensis Diplomata Caesarum regumque Hungariae ac Poloniae, tum illust. praepositorum, supremorumque Scepusii comitum, necnon ita dictorum landgraffiorum provinciae Scepusiensis atque ven. capituli privilegiales literas, alia deniqve literalia arcis lublo capitaneorum monumenta ad notitiam Scepusii facientia. Pars 2.
      1293. Fényes Elek: Magyar országnak, 's a' hozzá kapcsolt tartományoknak mostani állapotja statistikai és geographiai tekintetben I-VI.
      1294. Pozsony és környéke. A magyar orvosok és természetvizsgálók 1865. évben Pozsonyban tartott XI. nagy gyûlésének emlékéül.
      1295. Rómer Flóris: Pozsony régészeti mûemlékei
      1296. Dr. Naegele H. F.: Szülészeti tankönyve - ford. Pihál Ferencz
      1297. Sims J. Marion: Kórodai jegyzetek a méhbántalmak sebészete felett különös tekintettel a meddõség kezelésére
      1298. Justh Zsigmond: Mûvész szerelem
      1299. Bodnár Zsigmond irodalmi dolgozatai
      1300. Almási Antal: A dologi forgalom. Magánjogi tanulmány
      1301. Szentkláray Jenõ: Újabb részletek a délmagyarországi török hódoltság történetébõl
      1302. Csánki Dezsõ: Hazánk kereskedelmi viszonyai I. Lajos korában
      1303. Csekey István: A magyar trónöröklési jog. Jogtörténelmi és közjogi tanulmány oklevélmellékletekkel
      1304. Fraknói Vilmos: Petrarca és Nagy Lajos
      1305. Czirbusz Géza: A temes- és torontálmegyei bolgárok. A krassószörényi krassovánok
      1306. Rómer Flóris: A középkori téglaépítészetrõl Magyarországban
      1307. Pór Antal: Nagy Lajos király viszonya az aquiléjai pátriárkákhoz
      1308. Frankenburg Adolf: Õszinte vallomások I-II.
      1309. Verhovay Gyula: Az álarcz korszaka
      1310. Orient Gyula: Az erdélyi és bánáti gyógyszerészet története
      1311. Milleker Bódog: Versecz szab. kir. város története I-II.
      1312. Barach Benedek: A templáriusok titkos statutumai
      1313. Acsády Ignác: A magyar birodalom története I-II.
      1314. Károly János, Nyirák Sándor: Emlékkönyv a székesfehérvári püspöki megye százados ünnepére 1877
      1315. Miskolczy István: Magyar-olasz összeköttetések az Anjouk korában magyar-nápolyi kapcsolatok
      1316. Horánszky Pál: A liptószentandrási Andreánszky család leszármazása 1230-tól
      1317. Hunfalvy Pál: Utazás a Balt-tenger vidékein I-II.
      1318. Mailáth Kálmán József: A Mailáth-család tragédiája
      1319. Teleki Sándor: Egyrõl-másról. Ujabb emlékeim I-II.
      1320. József fõherceg: Czigány nyelvtan, Románo csibákero sziklaribe
      1321. Risztics János: Szerbia külügyi viszonyai az újabb idõben I-II.
      1322. Demkó Kálmán: Lõcse város mütörténeti rövid leírása számos képpel és a város tervrajzaival
      1323. Demkó Kálmán: Lõcsének erõdítése és védelmi rendszere
      1324. Baróti Lajos: A bánsági legrégibb német település története
      1325. Jászai Rezsõ: A franczia forradalom történetének történetírása hazánkban
      1326. Hatala Péter: Az én hitvallásom
      1327. Láng Lajos: A statisztika története
      1328. Pompéry Aurél: Kossuth Lajos 1837/39-iki hûtlenségi perének története
      1329. Takáts Sándor: Péteri Takáts József
      1330. Horváth Jenõ: Az erdélyi szász városok közgazdasági viszonyai a nemzeti fejedelemség megalakulásáig
      1331. Gerecze Péter: A pécsi székesegyház különös tekintettel falfestményeire. Mûtörténeti tanulmány
      1332. Kneipp Sebestyén: Vizkurám
      1333. Krasznyánszky Károly: Trencsén szab. kir. város és vára vázlatos leírása
      1334. Deák Farkas: A Wesselényi család õseirõl
      1335. Freimut, Dernardin: A zsidó vérgyilkosságok története napjainkig történelmi tanulmány
      1336. Herman Ottó: Az állatok védelme
      1337. Németh Péter: Magyarország Szent László király idejében. Jogtörténeti rajz
      1338. Gaál Mózes: Bethlen Gábor és kora
      1339. Haeufler, Joseph Vinzenz: Buda-Pest historisch-topographische Skizzen von Ofen und Pest und deren Umgebungen
      1340. Prohászka Ottokár: Modern katholicizmus
      1341. Gombos Albin: Szent László a lovagkirály
      1342. Várady Erzsébet: Adatok Erdély mûvelõdéséhez János Zsigmond korában. Az Erdélyi Országgyûlési Emlékek alapján.
      1343. Veress Endre: Erdély fejedelmi interregnuma. Izabella királyné diplomácziai mûködése, 1551-56
      1344. Thallóczy Lajos: Mantovai követjárás Budán
      1345. Barthos Kálmán: Erdély pénz- és hadügyei János Zsigmond korában.
      1346. Koch István: Az erdélyi szász iskolák a nemzeti fejedelmek korában
      1347. Auner Mihály: Az erdélyi szászok oklevelei a XV. század kezdetéig
      1348. Tarcali Zombory Ida: Erdély pénz- és hadügyei Barcsay Ákos, Kemény János és Apafy Mihály fejedelmek
      idejében (1658-1690).
      1349. Szabó Benõ: Az oláhok eredetérõl és polgári állásukról
      1350. Nagy Pál: Vitézvári báró Simonyi Jósef herczeg Hessen Homburg magyar lovas regement hires ezredes kapitánnyának példás élete leirása
      1351. Kovács Sándor: A soproni ev. lyceumi Magyar Társaság története, 1790-1890
      1352. Nicolaus Olahus: Hungaria - Athila
      1353. Szentkláray Jenõ: Krassó vármegye õshajdana
      1354. Szentkláray Jenõ: A szerb monostoregyházak történeti emlékei Délmagyarországon
      1355. Nagy József: A tótok otthonáról Árvamegyében. Néprajzi monographia
      1356. Grünwald Béla: A régi Magyarország 1711-1825
      1357. Angyal Dávid: Bethlen Gábor életrajza
      1358. Kassay Adolf: A lengyel nemzet története a legrégibb idõtõl a legujabb korig
      1359. Wallentinyi Samu: Sárosy Gyula élete
      1360. Wallentinyi Dezsõ: Kuthy Lajos életrajza
      1361. Erõdi Béla: Utazásom Sicilia és Malta szigetén
      1362. Görgey Albert: A topporci és görgõi Görgey nemzetség és a svábóci és tótfalvi Sváby nemzetség történetébõl
      1363. Pósfai Károly: A biróságok szervezésérõl különös tekintettel a birósági választási rendszerre
      1364. Szentkirályi Móricz: Eszmetöredékek a vármegyék rendezésérõl
      1365. Töltényi Miklós: Hû tükre a megbukott kanczellaria, helytartótanács és kamara hivatalnokainak
      1366. Hollók Imre: Kivonat az 1834-ben megjelent Rozsnyó egyházi töredékekbõl
      1367. Ferenczi Zoltán: Báró Wesselényi Miklós kiadatlan levelei Kossuth Lajoshoz
      1368. Imrik József: Pragmatica Sanctio keletkezésének története
      1369. Perger János: Bevezetés a' diplomatikába vagy is az oklevél esméret tudományába mellyet TT. Schwartner Márton úr után, némelly változtatásokkal 's hasznos bõvitésekkel magyar nyelven kiadott Perger János, bihar vármegyei fi 's a' tekéntetes királyi táblánál hites ügyvéd
      1370. Arató Frigyes: Az Árpád-Páholy története. 1870-1895
      1371. Mikulik József: A bánya- és vasipar története Dobsinán
      1372. Fraknói Vilmos: Egy pápai követ Mátyás udvaránál (1488-1490)
      1373. Zay Albert: Fõispán vagy megyei fõnök? Adalék a közigazgatási reformhoz
      1374. Hattyuffy Dezsõ: A hazai vármegyék és városok czímerei
      1375. Majer István: Magyar képezdék reformja
      1376. Mikulik József: A gömöri ág. hitv. evang. esperesség története 1520-1740
      1377. Ujfalusy János: A szabad királyi városokról és azoknak jussaikról, mind általjában, mind pedig némelly városokra s egyes polgárokra nézve is különössen
      1378. Fraknó Vilmos: Mátyás törekvései a császári trónra
      1379. Tragor Ignác: Vác vára és képei. Kép- és helyrajzi tanulmány
      1380. Nagy Imre: A Pécz nemzetség örökösödési pere 1425-1433
      1381. Gyõry Tibor: Az Orvostudományi Kar története 1770-1935
      1382. Komáromy András: Thelekessy Mihály (1576-1601)
      1383. Márki Sándor (Szerk.): Mátyás király emlékkönyv
      1384. Réthy László: Anonymus az erdélyi Oláhokról
      1385. Demkó Kálmán: Polgári családélet és háztartás Lõcsén a XVI. és XVII. században
      1386. Brenndörfer János: Román (oláh) elemek az erdélyi szász nyelvben
      1387. Pesty Frigyes: A Szörény vármegyei hajdani oláh kerületek
      1388. Kerékgyártó Béla: A magyar hadügy állapota az Anjou királyok alatt 1308-1387
      1389. Stavenow, Ritter Jaksic von Kaiserswehr: Lose Blätter aus meinem Tagebuche ...
      1390. Doleschall Alfréd: A házasságon kívül születtet gyermekek jogi állása
      1391. Veress Endre: Déva és környéke Castaldo idejében. Adalékok Hunyadmegye 1551-53 közti történetéhez
      1392. Ferdinándy Géza: A királyi méltóság és hatalom Magyarországon
      1393. Ferdinándy Gejza: A rendei elemek a magyar alkotmányban
      1394. Vigyázó Ferencz: A Pragmatica Sanctio. Közjogi értekezés.
      1395. Albert Apponyi: Bilder aus der ungarischen Verfassungs-Geschichte
      1396. Horváth János: Az 1722/23. I. II. III. törvénycikkek által elfogadott Pragmatica Sanctio lényege és annak helyzete a magyar közjogban
      1397. Vázsonyi Vilmos: A királyi placetum a magyar alkotmányban
      1398. Nagy Lajos: A jászkun birtokviszonyok fejlõdése és jogi alapja
      1397. Kelemen Kajetán: A Jász-kun redemptio története és fejlõdése a jelen korig tekintettel a jász-kun birtokviszonyok rendezésére. Az 1840. és 1844. évi országgyûlési naplók
      1398. Králik Lajos: Hitbizományi jogunkról. Pálffy János gróf végrendelete
      1399. Némethy Lajos: Emléklapok Esztergom múltjából
      1400. Kubinyi Miklós: Bethlenfalvi gróf Thurzó 1598-1621
      1401. Kovács Béla: A szepesi ev. ref. egyház története levéltári okmányok s az egyházi feljegyzések alapján
      1402. Kégl Sándor: Tanulmányok az újabbkori persa irodalom történetébõl
      1403. Havass Rezsõ: A szuezi csatorna tekintettel különösen a mai gyarmati politikára és Fiumére
      1404. Oltványi Pál: A szegedi plébánia és a t. piarista atyák szegedi krónikája
      1405. Benka Gyula: A békési ág. hitv. ev. egyházmegye s az általa fenntartott szarvasi fõgymnasium története, 1802-1895
      1406. Forster Gyula: Gróf Bercsényi László, Franciaország marsallja
      1407. Révész Imre: Etel laka, vagyis Attila hun király birodalmi székhelye
      1408. Schindler Gyula: A selmecbányai céhek élete
      1409. Takáts Sándor: A fõváros alapította Budapesti Piarista Kollégium története
      1410. Kováts Sándor: A csanádi papnevelde története. A mai papnevelde megnyitásának elsõ centenáriuma alkalmából. 1806-1906
      1411. Tokody Ödön: Egyházügyekre vonatkozó magyar országos törvények, királyi és kormányrendeletek tára, 1741-1881
      1412. Knauz Nándor: Az országos tanács és országgyûlések története, 1445-1452
      1413. Farkas Emõd: Gróf Batthyány Lajos élete
      1414. Baumgartner Alán: A kerci apátság a középkorban
      1415. Csaplár Benedek: A Horányi Elek tervezte Hazafiui Magyar Társaság
      1416. Vállaji Sipos Imre: A belényesi ev. reform. egyház története
      1417. Jurkovich Emil: Besztercebánya múltjából. Tárcagyûjtemény
      1418. Lázár Gyula: Fiume a magyar korona gyöngye
      1419. Pesty Frigyes: Brankovics György rácz despota birtokviszonyai Magyarországban és a rácz despota czím
      1420. Czinár mór: Fejér György magyarországi okmánytárának betürendû tárgymutatója. Index alphabeticus Codicis diplomatici Hungariae per Georgium Fejér
      1421. Schönvitzky Bertalan: A Pozsonyi Kir. Kath. Fõgymnasium története hazánk ezeréves fennállásának emlékére
      1422. Kis Ernõ: A Dunántúli Ev. Ref. Egyházkerület pápai fõiskolájának története, 1531-1895
      1423. Berzeviczy Albert: Beszédek és tanulmányok I-II.
      1424. Garda Samu: Horváth Ádám életrajza
      1425. Czobor Béla: A középkori egyházi mûvészet kézikönyve
      1426. Fraknói Vilmos: XI. Incze pápa és Magyarország fölszabadítása a török uralom alól
      1427. Zarándy A. Gáspár: Árpád vére. Hohenlohe
      1428. Fejérpataky László: Oklevelek II. István király korából
      1429. Innepje, a balaton füredi reformáta eklésia ujj templomja felszenteltettésének egyházi - mellyet tartott számos uri és köz rendü atyafiaknak jelenlétékbenn. 1830.-dik eszt. augusztus 1-sõ napjánn
      1430. Fejérpataky László Kálmán király oklevelei
      1431. Fejérpataky László: A pannonhalmi apátság alapító oklevele
      1432. Armin Barát: Die königliche Freistadt Temesvár. Eine monographische Skizze
      1433. Berkeszi István: Temesvár szabad királyi város kis monographiája
      1434. Pánczél Ferencz: Kolozsvár részletes leírása és Erdély földrajza
      1435. Frankenburg Adolf: Bécsi élményeim I-II.
      1436. Frankenburg Adolf: Emlékiratok. Az õszinte vallomások folytatása I-III.

      
      Históriaantik Könyvesház | info at historiaantik.hu | tel.: 06-30-548-0150 
   


További információk a(z) csaladtortenet levelezőlistáról