[Csaladtortenet 2] Általános kérdés vezetéknevek

András Töreky toreky.andras at gmail.com
2020. Ápr. 9., Cs, 22:05:41 CEST


A témában ajánlom mindenkinek Kázmér Miklós Régi magyar családnevek szótára
című könyvét.
Többször is használtam családnevek eredetének megismerésére. Sajnos, nekem
nincs meg, de könyvárakban és levéltárakban hozzáférhető.
A világhálón találtam egy letölthető ismertetőt róla . Ennek a linkjét
mellékelem.
Egy antikváriumi hirdetést is találtam, 9.000 Ft-ért vásárolható meg.

Töreky András

A link:
https://edit.elte.hu/xmlui/handle/10831/11345

Julia Szent-Gyorgyi <jpmiaou at gmail.com> ezt írta (időpont: 2020. ápr. 9.,
Cs, 19:13):

> Kedves Zsuzsanna!
> (English translation below, because I know you have an easier time
> with that language.)
>
> Magyarországon már az 1400-as években akad példa öröklött családnévre.
> Ekkor még nagyrészt nemes, birtokos családokban fordult elő, ahol
> főleg a birtok neve vált családnévvé. Az 1500-as években már gyakori
> jelenség volt minden társadalmi rendben a családnév, bár volt, ahol
> továbbra is a nem-öröklött apanév vagy hasonlóan változó
> megkülönböztető név dívott. Ezek a változó nevek az 1600-1700-as évek
> századfordulója tájt váltak végképp régimódúvá, és az 1700-as évek
> közepén már nagyrészt elvárt dolog volt, hogy az embernek van
> családneve, amit a szüleitől örökölt (vagyis törvényes születésnél a
> gyermek családneve ugyanaz, mint apjáé).
>
> Monjduk öröklődéstől függetlenül a vezetéknevek változhattak, nem
> voltak kőbe vésve, és nem rendelkezett fölöttük senki. Továbbra is,
> mint kialakulásuk korában, a közösség állapította meg a
> vezetékneveket, mert hát végül is ők használták, nekik volt fontos
> tudni, hogy "melyik János". Például ha a helybéli Szekeres család
> nagyon népes lett, és ráadásul minden unokatestvért ugyanarról a
> nagyapárol neveztek el, akkor előfordult, hogy három hasonló-korú
> Szekeres Simon élt a faluban. Ekkor a közösség gyakran másik nevet
> adott nekik: amelyiknek a háza a patak mellett volt, az lehetett
> Pataki Szekeres Simon, amelyiknek Boros lány volt a felesége, az
> lehetett Boros Szekeres Simon, amelyik galambokat tartott, lehetett
> Galambos Szekeres Simon. A pap vagy lelkész szokásától (lustaságától)
> függően a három Simon leszármazottai tizenegyféleképpen szerepelhettek
> az anyakönyvben: két névvel, csak az eredeti Szekeressel, csak a
> ragadványnévvel, a ragadványnév rövidítésével, vagy az eredeti név
> rövidítésével. Ja, bocsánat, tizennégy vagy több: a két név sorrendje
> változhatott.
>
> A családnév változásának másik gyakori oka a házasság előtti (vagy
> jóval özvegység utáni) gyerek volt: ha az anya később megházasodott,
> vagy az apa kiléte köztudott volt, akkor a közösség jelölhette a
> gyereket a férj vagy apa családnevével, de "hivatalosan" (már
> amennyire volt ilyen) továbbra is az anya családneve volt a helyes.
>
> A megkülönböztető nevek tipusai, motivációi minden nyelvben hasonló
> csoportokba oszthatók, de az nyelvenként-országokként változik, hogy
> mikor váltak a személy szerint értendő elnevezések öröklött
> családnévvé. Mint fent írtam, magyarul ez az 1500-1600-as évekre
> tehető.
>
> A nevek fő csoportjai:
>
> Családi kapcsolatok: apanév (jelölt, például Antalfi, vagy jelöletlen,
> például Imre, Barna*), ritkábban anyanév (például Annos).
> Helységek. Ezek magyarul majdnem mindig jelölve vannak, az -i/-y
> raggal: Ujhelyi, Nyiry.
> Foglalkozások, például Szekeres, Boros*, Galambos, Pap.
> Tulajdonságok: testi (Nagy, Barna*, Orros), lelki/egyéb (Boros*,
> Csintalan), metaforikus utalások (Gilicze).
> Társadalmi helyzetre vagy származásra utaló nevek: Nemes, Cseh.
>
> A csillaggal jelölt nevek többféleképpen magyarázhatók; például Barna
> lehet apanév (a Barnabas magyarosodott formája), vagy utalhat barna
> bőr- vagy hajszínre.
>
> Amint Németh József írta, a családnév csoportosítása csak a
> legkézenfekvőbb, "egyeneságú" motiváció. Mint az angol Robin Hood
> mesékben a "Little John" (Kicsi János) példája is mutatja, a nevek
> lehetnek viccesek, ellentétesek, metaforikusok. A helység lehet
> munkahely (Pataki Imre, aki Sárospatakon tanulta mesterségét, de aztán
> hazajött), a foglalkozás lehet a munkaadóé (Pap Jancsi, a plébános
> mindenese), a származás lehet a szomszédé (Cseh Pista, aki a tót
> telepes mellett lakik). Családonként változik, hogy a valamikori ős
> miért kapta ezt a nevet, és az persze teljesen a véletlen műve, hogy a
> sok lehetséges név közül melyik rögzült és vált öröklötté.
>
> -----
>
> Dear Zsuzsanna!
>
> In Hungary, there are already examples of inherited family names from
> the 1400s. At that point they mostly occurred among property-owning
> nobility, where most often the name of the property became the family
> name. By the 1500s, family names were a common phenomenon in all
> social classes, although there were areas where non-inherited
> patronymics or other bynames were the norm. These variable names
> finally went out of fashion around the turn of the 18th century (circa
> 1700), and by the mid-1700s it was a largely expected thing that
> people had family names that they inherited from their parents (that
> is, a legitimately-born child's surname was the same as its father's).
>
> Of course, all inheritance aside, surnames did change: they were not
> etched in stone, and nobody regulated them. Just as in the centuries
> when the concept first evolved, it was the community that determined
> people's surnames; after all, they were the ones who used them,
> because they needed to know "which John". For example, if the local
> Szekeres ("wagoner") family became especially numerous, and all of the
> cousins were named after the same grandfather, then there could be
> three similar-aged men named Szekeres Simon. To deal with the
> confusion, the community could bestow extra names on the Simons: the
> one whose house was next to the creek could be Pataki Szekeres Simon,
> the one who married a Boros girl could be Boros Szekeres Simon, the
> one with the dove-cote could be Galambos Szekeres Simon. Depending on
> the local priest/pastor's habits (or degree of laziness), the
> descendants of the three Simons could be written in the registers
> eleven different ways: two names, just the original Szekeres, just the
> additional name, the additional name abbreviated to an initial, the
> original name abbreviated to an initial. Oops, sorry, fourteen or more
> ways: the order of the two names could be switched.
>
> Another common cause of changing surnames was a child born before
> marriage (or long after widowhood). If the mother later married, or if
> the identity of the father was well-known, then the community could
> label the child with the husband's or father's family name, but the
> "official" name (insofar as there was any such thing) continued to be
> the mother's family name.
>
> The types of bynames and their motivations can be similarly
> categorized in all languages, but it varies by language/country when
> literal bynames became inherited family names. As I wrote above, in
> Hungarian this process can be dated to the 1500s and 1600s.
>
> The main groupings of bynames:
>
> Family connections: patronymics (marked, such as Antalfi, or unmarked,
> such as Imre, Barna*), more rarely matronymics (such as Annos).
> Places. In Hungarian, these are almost always marked with the -i/-y
> suffix: Ujhelyi, Nyiry.
> Occupations, such as Szekeres, Boros*, Galambos, Pap.
> Descriptions: physical (Nagy, Barna*, Orros), mental/other (Boros*,
> Csintalan), metaphorical allusions (Gilicze).
> Societal groupings, such as class or origin: Nemes, Cseh.
>
> Names marked with an asterisk can be categorized multiple ways; for
> example, Barna can be an unmarked patronymic (a Hungarian form of
> Barnabas), or it can refer to brown skin or hair.
>
> As Németh József wrote, the main category of a family name is just the
> most straightforward of the possible motivations. As Little John from
> the Robin Hood stories shows, bynames can be humorous, ironic,
> metaphorical. The place can be where a person works (Pataki Imre, who
> learned his trade in Sárospatak, but then came home), the occupation
> can be the employer's (Pap Jancsi, the parson's man-of-all-work), the
> origin can be the neighbor's (Cseh Pista, who lives next door to the
> Bohemian settler). It varies from family to family exactly what
> prompted the naming of the distant ancestor, and of course it's
> totally random which of the family's many possible names became fixed
> and inherited.
>
> (Onomastics is my oldest hobby.)
>
> Julia
> /\ /\
> >*.*<
>   ==  ==  ==  ==  ==
> Támogatott csatolmányok:jpg, jpeg, gif, png, pdf; Max. méret: ~3 MB
>
> _____________________________________________________________________________
> levelező lista honlap:
> http://levlista.theka.hu/mailman/listinfo/csaladtortenet
> Levlista fórum: http://forum.csaladkutatas.hu
>


További információk a(z) csaladtortenet levelezőlistáról